Imenik advokata...

Novosti

Baner
Indeks članka
Kodeks
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
Sve strane
KODEKS
PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA

("Sl. glasnik RS", br. 27/2012)

A. OPŠTI DEO

I - OSNOVNE ODREDBE

1. Osnovi profesionalne etike

1.1. U društvu zasnovanom na vladavini prava advokat ima visoki stepen profesionalne odgovornosti, koja proističe iz obaveze da svoja znanja i sposobnosti podjednako posveti klijentima i interesima zakonitosti i pravde.

1.2. Pravne i etičke obaveze advokata vezane su za njegov odnos prema advokatskoj profesiji, klijentima, sudovima i drugim organima pred kojima zastupa, prema drugim advokatima, strankama koje imaju ili zastupaju suprotan interes od interesa klijenata, prema advokatskim pripravnicima, pravnoj struci uopšte i svakom njenom pripadniku posebno, prema advokatskoj komori i javnosti.

1.3. Pravne i etičke obaveze advokata zasnovane su na Ustavu, zakonu i drugim važećim propisima, potvrđenim međunarodnim ugovorima, međunarodnim pravnim aktima o advokaturi, statutu advokatske komore (dalje: statut) i Kodeksu profesionalne etike advokata (u daljem tekstu: Kodeks).

2. Smisao, cilj i domašaj Kodeksa

2.1. Kodeks je skup pravila o profesionalno-etičkim dužnostima advokata.

2.2. Kodeks se odnosi na advokate i advokatske pripravnike upisane u imenike advokatskih komora na teritoriji Republike Srbije i advokate iz drugih država koji, u skladu sa zakonom, zastupaju na teritoriji Republike Srbije.

2.3. Nepoznavanje Kodeksa ne opravdava.

2.4. Kada advokatsku delatnost obavlja u inostranstvu, advokat je dužan da poštuje i međunarodna pravila profesionalne etike i pravila profesionalne etike advokata u državi u kojoj zastupa.

2.5. Povreda Kodeksa osnov je disciplinske odgovornosti advokata.

2.6. Advokatska komora propisuje disciplinsku odgovornost i sprovodi disciplinski postupak zbog povrede Kodeksa.

2.7. Ako u Kodeksu ne postoji pravilo koje se na određeni slučaj može neposredno primeniti, Kodeks će biti primenjen u skladu sa smislom njegovih načela.

3. Značenje izraza

3.1. Pojedini izrazi upotrebljeni u Kodeksu imaju sledeće značenje:

3.1.1. Advokatura je profesionalno obavljanje advokatske delatnosti.

3.1.2. Zastupanje je celokupna profesionalna delatnost advokata, uključujući zastupanje u građanskom i upravnom postupku, odbranu u krivičnom, prekršajnom, trgovinsko-prestupnom i disciplinskom postupku, posredovanje, savetovanje i sve druge vidove pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti sloboda, prava i interesa građana i pravnih lica.

3.1.3. Advokat je svaki advokat ponaosob i svi advokati koji jesu ili su bili pripadnici zajedničke advokature.

3.1.4. Zajednička advokatura je svaki oblik udruženog, ortačkog ili drugog zakonom i ugovorom uređenog zajedničkog rada advokata.

3.1.5. Klijent je lice koga advokat zastupa.

3.1.6. Stranka je lice koje se obratilo advokatu za pomoć do trenutka prihvatanja zastupanja, kao i svaki drugi učesnik postupka u kome advokat zastupa, osim klijenta i suprotne stranke.

3.1.7. Suprotna stranka je lice čiji interes je u određenom predmetu suprotan interesu klijenta.

3.1.8. Advokatska komora je Advokatska komora Srbije i nadležna advokatska komora u sastavu Advokatske komore Srbije;

3.1.9. Statut je Statut Advokatske komore Srbije i statut nadležne advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.

3.1.10. Kolega je drugi advokat.

3.1.11. Naknada su nagrada i troškovi po Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (dalje: Tarifa).

3.2. Izrazi iz tačke 3.1. imaju drugačije značenje kada je to u Kodeksu izričito navedeno.

3.3. Izrazi kojima se u Kodeksu u gramatičkom muškom rodu izražavaju profesija, zanimanje i status, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod.