Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС10.09.2020.

  1. Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео/ла је:

СИМИЋ (Милојко)СЛАЂАНА,

ул. Вука Цвијановића бр. 34 , Поцерски Причиновић, Шабац

                    

- рођен/а 11.11.1992 .год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 17.10.2017.год. на Правном факултету у Новом Саду

- правосудни испит положио/ла дана 01.02.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 09.07.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Николе Чупића бр.4, Шабац

-кандидат долази из: приправнички у Шапцу код адв.Мирослав Данојлић

- из реда адвокатских приправника,

-захтев за упис у Именик адвоката бр.693/21 од 03.09.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 694/21 од 03.09.2021.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 10.09.2021. године.