Imenik advokata...

Novosti

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА АК ШАПЦА

Поштоване колеге,

На седници УО АК Шапца а на предлог наших ОА усвојен је нацрт измена и допуна Статута АК Шапца сходно одредбама важећег Статута наведени нацрт ће бити презентиран на службеном сајту АК Шапца до Скупштине АК Шапца. Сходно одредбама Статута АК Шапца јавна расправа и предлози у виду амандмана ће трајати 30 дана односно до Скупштине АК Шапца која је заказана за 25.12.2021. године.

Све предлоге амандмана доставити на e-mail коморе или лично у просторије ОА Шапца, ОА Ваљева и ОА Лознице.

У Шапцу, дана 26.11.2021. год.

 

Саопштење

 

                                                      Председник АК Шапцa                                                       

адв. Владан Мијаиловић

 

 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА

СТАТУТ А

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ШАПЦА

(Предложене измене означене су црвеном бојом,

а разлог предложених измена након сваке измене болдованим текстом)

ПРВИ ДЕО

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се: задаци и послови Адвокатске коморе Шапца (у даљем тексту AK Шапца) унутрашња организација, избор и делокруг њених органа, начин и вршење јавних овлашћења, начин остваривања јавности и одговорности у раду Коморе и њених органа, врста и садржина општих аката, надлежности и поступака за њихово доношење и друга питања од значаја за организацију и рад АК Шапца.

 

Члан 2.

Адвокатска комора Шапца је обавезна професионална, независна и самостална организација адвоката основана за територију надлежности Виших судова у Шапцу и Ваљеву, а која обухвата подручја градова Шапца, Ваљева и Лознице и општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лајковац, Љиг, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина и Уб.

У АК Шапца могу се организовати одбори адвоката.

 

Члан 3.

Члан AK Шапца је адвокат који је уписан у именик АК Шапца и на њеном подручју има седиште адвокатске канцеларије.

Одређена права и дужности члана АК Шапца имају адвокатски приправници у складу са Законом о адвокатури (у даљем тексту “Закон“), Статутом Адвокатске коморе Србије и овим Статутом.

Разлог предложене измене Члановима 2 и 3 треба заменити места, јер је логичније у смислу нормативне технике да након уводне одредбе члана 1 Статута буде најпре дефинисан појам адвокатске коморе и њену територију. Осим тога, измена ранијег члана 3 (по предлогу измена члана 2) у смислу да најпре треба навести град Шабац, као највећи и као онај чије име носи Кокмора. Измена ранијег члана 2 (по предлогу измена члана 3) се предлаже јер се уписом у именик стиче својство адвоката, а самим тим и чланство у Комори.

 

Члан. 4.

Назив АК Шапца је: „Адвокатска комора Шапца“, написан је на српском језику и ћириличним писмом. АК Шапца основана је 30.09.1972. године.

Седиште АК Шапца је у Шапцу, Ул. Јове Курсуле бр.7.

 

Члан 5.

АК Шапца има својство правног лица.

 

Члан 6.

АК Шапца представља и заступа председник АК Шапца .

 

Члан 7.

АК Шапца има печат и штамбиљ са текстом исписаним ћирилицом: "Адвокатска комора Шапца-Шабац".

Овај печат је округлог облика пречника 3 цм, а штамбиљ правоугаоног облика димензија 5,5x2,5 цм.

Штамбиљ поред назива и седишта АК Шапца може садржати и друге ознаке: број, датум, хитно и др.

АК Шапца има и 3 печата елипсастог облика димензија 35x11мм са текстом „Адвокатска комора Шапца“, за сваки Одбор адвоката у саставу АК Шапца који су означени бројевима и то: 1 за Шабац, 2 за Ваљево и 3 за Лозницу. Ови печати користе се искључиво за оверу адвокатских легитимација. Лица која ће имати право на оверу и сам поступак овере адвокатске легитимације уредиће својом одлуком Управни одбор АК Шапца.

Разлог предложене измене – у ставу трећем додати су изнтерпункцијски знаци навода пре и након речи „хитно“ ради граматичке коректности. У ставу четвртом се мења редослед одбора, имајући у виду да је Шабац највећи одбор, па за њим Ваљево и Лозница, па је логично да и печати носе бројеве сходно томе.

 

Члан 8.

АК Шапца има својамблем.

 

Амблем АК Шапца је правоугаоник цара Душана вертикално постављен са изломљеним линијама. У горњем делу правоугаоника је лик цара Душана, на белој позадини. Испод је текст: АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА исписан белим ћириличним словима на црној позадини. Испод текста стоји 1972. година, као година оснивања Коморе.

 

Члан 9.

 

Рад АК Шапца и њених органа је јаван.

Овим статутом одређују се случајеви и поступак искључења јавности у току рада појединих органа АК Шапца у одређеним фазама поступања.    

 

Члан 10.

 

АК Шапца има сопствена средства за рад која обезбеђује на начин прописан законом, Статутом АК Србије и овим Статутом.

За своје обавезе АК Шапца одговара свим својим средствима.

 

Члан 11.

АК Шапца је у складу са законом у саставу Адвокатске коморе Србије.

ДРУГИ ДЕО

ПОСЛОВИ АК ШАПЦА

Члан 12.

 

АК Шапца, поред јавних овлашћења утврђених Законом о Адвокатури и Статутом АК Србије, обавља и друге послове од општег интереса за адвокатуру, као самосталну и независну професију и стара се о њеном развоју, а нарочито:

1. Представља адвокатуру, заступа и штити интересе адвоката пред државним и другим органима и организацијама на територији АК Шапца;

2. Обезбеђује опште услове за правилно вршење адвокатуре;

3. Стара се о подизању стручног и етичког нивоа у обављању адвокатуре и подизању њеног угледа у друштву;

4. Предузима мере за развој адвокатуре и њено унапређење и подноси предлоге за унапређење адвокатуре, правосудног и правног система;

5. Стара се о организованом кадровском обнављању адвокатуре, нарочито из реда адвокатских приправника;

6. Организује стручни рад са адвокатским приправницима;

7. Остварује сарадњу са општинама на свом подручју, органима правосуђа и другим субјектима на изградњи правног система и разматра питања од значаја за адвокатуру;

8. Остварује и унапређује сарадњу са општинама на свом подручју на спровођењу пројекта пружања бесплатне правне помоћи у сарадњи са домаћим и страним организацијама и програмима;

9. Организује и спроводи адвокатски испит за своју територију;

10. Води евиденцију о положеном адвокатском испиту на својој територији;

11. Доставља податке о положеном адвокатском испиту Адвокатској комори Србије;

12. Обавља и друге послове од значаја за адвокатуру.

Разлог предложене измене – Предложена измена у тачки 4 става 1 члана 12 Статута је усклађивање са текстом Статута АКС, а у органском смислу даје могућност Комори да активно учествује у законодавној активности.

  

   ТРЕЋИ ДЕО

 

ОРГАНИ АК ШАПЦА

Члан 13.

 

АК Шапца обавља послове и задатке одређене законом, Статутом Адвокатске коморе Србије и овим Статутом преко својих органа.

 

Члан 14.

Органи АК Шапца су:

1. скупштина,

2. председник,

4. потпредседник,

3. управни одбор

5. надзорни одбор,

6. дисциплински тужилац,

7. дисциплински суд,

8. савет.

 

1. Скупштина

 

Члан 15.

 

Скупштина АК Шапца је највиши орган ове коморе.

 

Скупштину АК Шапца чине представници који се бирају од адвоката по изборним јединицама.

Подручје АК Шапца дели се на три изборне јединице:

-прву изборну јединицу чини Одбор адвоката Шапца, који територијално одговара подручју Основног суда у Шапцу, а обухвата подручје града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева.

-другу изборну јединицу чини Одбор адвоката Ваљева, који територијално одговара подручју Основног суда у Ваљеву, а обухвата подручје града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб.

-трећу изборну јединицу чини Одбор адвоката Лознице, који територијално одговара подручју Основног суда у Лозници , а обухвата подручје града Лознице и општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.

Свака изборна јединица има право на по једног представника у Скупштини АК Шапца на сваких 10 (десет) адвоката уписаних у именик на територији сваког Одбора. Ако место у коме се налази судска јединица у оквиру изборне јединице има мање од 10 (десет) адвоката, онда она, без обзира на број адвоката има право на једног представника у Скупштини АК Шапца.

Изборна листа која се сачини на начин из предходног става овог члана је јединствена и сачињавају је сви кандидати за представнике Скупштине АК Шапца и за ту изборну листу гласа се у целости на изборима за Скупштину АК Шапца.

Изборне јединице у саставу АК Шапца бирају своје представнике по представничком систему који обезбеђује приближноу оптималној мери равномерну заступљеност адвоката чланова са територије те изборне јединице на изборима на којима ће се искључиво тајним гласањем бирати представници у Скупштину АК Шапца.

Управни одбор АК Шапца приликом предлагања расписивања избора за представнике у Скупштину АК Шапца својом одлуком утврђује број представника за сваку изборну јединицу у Скупштини АК Шапца према броју адвоката на дан доношења те одлуке, у складу са одредбом става четири овог члана, као и коначан број представника за ту Скупштину.

Поступак избора, критеријуми за кандидовање и поступак опозива представника Скупштине АК Шапца утврђује се овим Статутом.

Мандат представника у Скупштини траје 4 (четири) године и може се поновити узастопно још једном.

Представници изборних јединица АК Шапца у Скупштини АК Шапца стичу права и дужности представника даном потврђивања мандата од стране Скупштине АК Шапца претходног сазива.

До потврђивања мандата нових представника у Скупштини АК Шапца трају права и обавезе представника из претходног сазива.

Уколико представнику Скупштине АК Шапца престане мандат пре истека рока на који је биран, Управни одбор АК Шапца расписује допунске изборе и о томе обавештава ону изборну јединицу у њеном саставу која је дужна да предложи кандидате за представника, осим уколико нису испуњени услови за примену одредбе члана 54. овог Статута, односно да ће се изабраним ће се сматрати следећи кандидат са највећим бројем гласова добијеним на редовним изборима којим коме мандат потврђује Скупштина АК Шапца, а сходно одредби члана 54 Статута.

На упражњено место представника, изборна јединица у саставу АК Шапца којој то место припада бира другог представника у складу са овим Статутом и о томе обавештава Скупштину и Управни одбор АК Шапца.

Мандат представника Скупштине АК Шапца изабраног на допунским изборима на начин као из претходног става истиче када и мандати осталих представника тог сазива.

Скупштина АК Шапца конституисана је потврђивањем свих мандата.

Скупштина ради у јавној седници, а седница се може одржати ако јој присуствује више од половине укупног броја представника. Уколико нема кворума за рад, председавајући је дужан да саопшти да не постоје услови за одржавање Скупштине и да се Скупштина не може одржати.

Уколико се број присутних представника смањи и буде мањи од прописаног кворума, у току заседања, председавајући је дужан да о томе одмах обавести присутне и затвори заседање.

Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.

Статут АК Шапца, његове измене и допуне Скупштина доноси већином гласова присутних представника.

 

Разлог предложене измене – Изменом става 3 члана 15 Статута изборне јединице треба да буду формиране према велични територије одбора адвоката, ради јасноће и следећи логику из члана 2 Статута. Измена става 4 се предлаже ради јасноће, као и измена става 6. Измена става 12 се предлаже како би се лакше и уз смањене трошкове мењали представници. Важеће решење оставља алтернативу која у свом исходу може да изазове недоумице и отежан рад органа, па је целисходније предвидети у сваком случају примену члана 54 Статута, односно механизам да на место представника коме пре времена престане мандат из било ког разлога по аутоматизму долази представник који је на тим изборима наредни на листи по броју гласова. У том случају је сувишна одредба става 13, па би је требало брисати, а став 14 (који постаје став 13) је морао бити мењан како би се испратила измена става 12.

Члан 16.

Ако седници Скупштине не присуствује већина потребна из чл. 15. ст. 15. овог Статута, седница се поново сазива у року који одреди Управни одбор. овлашћени предлагач.

Ако седници изборне Скупштине не присуствује потребна већина из чл. 15.ст. 15 овог Статута, седница се поново сазива најкасније у року од 10 дана, а мора се одржати најкасније 45 дана од претходне седнице.

 

Члан 17.

Скупштина АК Шапца:

 1. Доноси Статут АК Шапца и одлуке о изменама и допунама Статута.
 2. Доноси Пословник о свом раду и радних тела које образује.
 3. Доноси план прихода и расхода и усваја годишњи рачун.
 4. Одлучује о формирању посебних фондова, њиховој намени и начину располагања средствима из тих фондова.
 5. Бира и опозива председника и потпредседника АК Шапца, чланове Управног одбора, Надзорног одбора, Дисциплинског тужиоца и његовог заменика, Председника Дисциплинског суда и његовог заменика и судије Дисциплинског суда.
 6. Бира и опозива представнике АК Шапца у Скупштини АК Србије, члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије из АК Шапца и предлаже кандидате за чланове других органа у АК Србије,
 7. Прати опште стање у адвокатури и доноси закључке о потребним мерама које органи АК Шапца треба да предузму.
 8. Разматра статусни и економски положај адвокатуре, адвоката и адвокатских приправника и предузима потребне мере.
 9. Прати рад и разматра извештаје о раду органа АК Шапца.
 10. Прати рад и разматра извештај о раду представника и чланова АК Шапца у органима Адвокатске коморе Србије,
 11. Остварује сарадњу са Адвокатском комором Србије, другим адвокатским коморама и професионалним организацијама.
 12. Врши друге послове који су Законом и Статутом стављени у њен делокруг.

 

 

Члан 18.

Скупштина доноси одлуке и закључке

Одлуком се усвајају Статут, Пословници и други ошти акти и одлучује о другим значајним питањима из надлежности Скупштине.

Закључком се одлучује у свим осталим случајевима у којима се не доносе одлуке.

 

 

Члан 19.

Скупштина заседа најмање једном годишње.

Председник АК Шапца сазива седницу Скупштине као редовну.

Председник АК Шапца сазива седницу Скупштине и као ванредну уколико то захтевају околности или питања о којима треба скупштина да се изјасни.

Седницу Скупштине сазива председник АК Шапца, по сопственој иницијативи, на предлог Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 20 адвоката.

Седница ће се одржати најкасније у року од 30 дана од дана пријема предлога.

Предлог из става 3. овог члана подноси се у писменој форми, са предлогом дневног реда и материјалом који се односи на предложени дневни ред.

У случају да председник АК Шапца не сазове седницу у року одређеном у ставу 3 овог члана, предлагач може сазвати седницу Скупштине у накнадном року од 30 дана. Послове неопходне за сазивање и организовање ванредне Скупшине АК Шапца обавља – реализује стручно- административна служба у седишту АК Шапца, по налогу предлагача. Нужне и неопходне трошкове сазивања Скупштине сноси АК Шапца, о чему одлуку доноси Управни одбор АК Шапца на образложени предлог предлагача.

По пријему предлога за сазивање ванредне Скупштине, не може се покренути поступак за измене и допуне Статута АК Шапца, који се односи на подношење предлога и сазивање ванредне Скупштине, до сазивања те Скупштине.

Члан 20.

Скупштином председава преседник АК Шапца.

У случају одсуства или спречености председника, седницом Скупштине председава потпредседник.

Члан 21.

Начин рада Скупштине, права и дужности председника АК Шапца у вези са њеним радом ближе се уређују Пословником о раду Скупштине.

2. Председник АК Шапца

Члан 22.

Председник АК Шапца:

 1. Представља и заступа АК Шапца;
 1. Сазива седницу Скупштине и Управног одбора, предлаже дневни ред за те седнице и председава им;
 1. Потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина и Управни одбор;
 1. Потписује решења која у управном поступку доноси Управни одбор АК Шапца;
 1. Доноси решења о брисању из именика адвоката и именика адвокатских приправника на њихов лични захтев, или када се брисање врши услед смрти;
 1. Извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;
 1. Обавештава о свом раду Управни одбор, а о свом раду и раду Управног одбора Скупштину АК Шапца;
 1. Доноси одлуке о располагању средствима АК Шапца у складу са законом, Статутом АК Србије, овим Статутом, одлукама Управног одбора и Скупштине АК Шапца;
 1. Обавља и друге послове одређене законом, овим Статутом и другим општим актима АК Шапца.

Председник АК Шапца за свој рад одговара Скупштини АК Шапца.

 

 

3. Потпредседник АК Шапца

Члан 23.

 

Председника АК Шапца у одсуству замењује потпредседник АК Шапца .

 

Потпредседник АК Шапца поред послова из става 1. овог члана помаже у раду председнику АК Шапца и врши и друге послове које му председник и Управни одбор повере.Управни одбор

4. Управни одбор

Члан 24.

 

Управни одбор је извршни орган Скупштине АК Шапца, који врши права и дужности утврђене законом, Статутом АК Србије и овим Статутом.

 

Члан 25.

Управни одбор има 11 чланова.

Мандат члана Управног одбора АК Шапца траје 4 године.

Скупштина АК Шапца бира непосредним и тајним гласањем на начин утврђен овим Статутом 9 чланова Управног одбора.

Председник и потпредседник, по свом положају су чланови Управног одбора.

Радом Управног одбора руководи председник АК Шапца.

Члан 26.

Управни одбор врши следеће послове:

1. Извршава одлуке и закључке Скупштине;

2. Утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина;

3. Одлучује о закључењу уговора и доноси друге опште акте;

4. Предлаже Скупштини план прихода и расхода, годишњи рачун АК Шапца и стара се о њиховом изршењу;

5. Утврђује висину чланарине и других доприноса АК Шапца;

6. Одлучује у оквиру законом и Статутом АК Србије утврђених права АК Шапца о упису у именик адвоката, именик адвокатских приправника и о престанку вршења адвокатске делатности, односно својства адвокатских приправника, сем у случајевима када се решење о брисању из именика доноси по сопственом захтеву или услед смрти ,

7. Одлучује о сазивању изборне седнице Скупштине АК Шапца;

8. Одобрава привремена одсуства и одређује привременог заменика адвокату или преузиматеља адвокатске канцеларије умрлом адвокату или адвокату који је брисан из именика или по другом основу;

9. Одлучује у оквиру права и овлашћења утврђених законом и Статутом АК Србије   о привременој забрани вршења адвокатске делатности и о њеном престанку;

10. Прати рад адвоката и адвокатских приправника и предузима потребне мере за правилно вршење адвокатуре;

11. Утврђује Програм обуке адвокатских приправника за време трајања приправничке вежбе;

12. Именује председника, заменика председника и 4 члана изборне комисије;

13. Стара се о угледу адвокатуре и предузима мере ради заштите њеног угледа;

14. Прати положај адвокатуре у правном систему и предлаже одговарајуће мере;

15. Прати рад правосудних, управних и других државних органа на плану остваривања уставности и законитости , предузима мере за отклањање негативних појава у поступку примене закона и других прописа у поступцима пред судовима и другим државним органима и адвокатури, у складу са општим актима, програмом рада и текућим потребама;

16. Заузима ставове и даје мишљења и предлоге о општим актима и другим питањима из делокруга рада АК Србије, која се претходно разматрају од стране Адвокатских комора у саставу АК Србије;

17. Остварује сарадњу са државним органима, органима правосуђа, фондовима и другим органима и организацијама градова и општина на подручју АК Шапца и осталим адвокатским коморама у саставу АК Србије;

18. Стара се о припремама за избор органа АК Шапца и представника у органе АК Србије;

19. Одлучује о систематизацији радних места и закључивању уговора о раду запослених АК Шапца и других уговора;

20. Одлучује о престанку уговора о раду запослених АК Шапца,

21. Бира и опозива верификациону комисију,

22. Образује стална и повремена радна тела;

23. Доноси пословник о свом раду;

24. Доноси одлуку о додели признања;

25. Извршава коначне пресуде дисциплинског суда АК Шапца и АК Србије;

26. Врши све послове везане за организацију и полагање адвокатског испита;

27. Одређује лица која могу располагати материјалним средствима и границе њихових овлашћења;

28. Обавља и друге послове који су му законом, Статутом АК Србије, овим Статутом или општим актима стављени у надлежност, или које му повери Скупштина АК Шапца.

Члан 27.

Управни одбор ради у седницама којима присуствује више од половине чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова.

Седнице Управног одбора АК Шапца одржавају се најмање једном месечно и по правилу наизменично у Ваљеву, Лозници и Шапцу.

Управни одбор доноси одлуке и закључке.

                            

4.1. Секретар Управног Одбора

Члан 28.

Секретара Управног одбора АK Шапца именује и опозива председник АК Шапца из реда чланова Управног одбора.

Управни одбор АК Шапца може покренути поступак опозива секретара Управног одбора АК Шапца.

Мандат Секретара Управног одбора траје 4 године и може се поновити, док је исти члан Управног одбора.

Секретар Управног одбора се стара о припреми седнице и спровођењу одлука Управног одбора.

                                                

Разлог предложене измене – Усклађивање са Статутом АКС по редоследу навођења органа и нумерацији одредаба, а осим тога председник се стара о законитости и статутарности рада Коморе на целој територији, па због свог положаја председник председава Управним одбором, али није председник Управног одбора. Председник на редовној годишњој скупштини подноси извештај о свом раду и раду управног одбора, што значи да је задужен да оцени рад управног одбора као целине и сваког члана појединачно, а због свог законског и статутарног положаја.

 

5. Надзорни одбор

Члан 29.

 

Контролу располагања средствима АК Шапца врши Надзорни одбор.

Надзорни одбор може ангажовати екстерног ревизора за вршење појединих послова контроле из своје надлежности.

 

Члан 30.

 

Надзорни одбор има 3 члана, који се бирају непосредним и тајним гласањем на изборној седници Скупштине.

Члан Надзорног одбора АК Србије бира се на начин и по поступку из претходног става.

Члан 31.

 

Надзорни одбор је самосталан и независан орган АК Шапца.

Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником, који доноси Надзорни одбор.

Дисциплински органи

Члан 32.

 

Дисциплински тужилац и Дисциплински суд су дисциплински органи АК Шапца који имају права и дужности првостепених дисциплинских органа сагласно одредбама закона, Статута АК Србије и овог Статута.

Дисциплински тужилац и Дисциплински суд су самостални и независни органи АК Шапца који своје одлуке доносе на основу закона, Статута АК Србије, Кодекса професионалне етике адвоката и овог Статута.

Дисциплински органи о свом раду подносе извештај Скупштини АК Шапца и другостепеном дисциплинком органу.

6. Дисциплински тужилац

Члан 33.

Дисциплински тужилац одлучује о покретању дисциплинског поступка, заступа оптужницу пред првостепеним Дисциплинским судом и улаже правне лекове против одлука Дисциплинског суда.

Дисциплински тужилац има једног два заменика, који се бирају са подручја осталих изборних јединица, а који у поступку када замењујеу Дисциплинског тужиоца имају иста права и дужности као и Дисциплински тужилац.

На првим изборима по овом Статуту дисциплински тужилац се бира са територије Одбора адвоката Шапца, а заменици из осталих изборних јединица, а у наредна два изборна циклуса дисциплинског тужиоца даје Одбор адвоката Ваљева, па Одбор адвоката Лознице, чиме се установљава систем ротације избора дисциплинског тужиоца по Одборима адвоката у оквиру АК Шапца.

Дисциплинског тужиоца и његовоге заменике и члана дисциплинског тужилаштва АК Србија бира и опозива Скупштина АК Шапца.

Дисциплински тужилац и његови заменици подређени су Дисциплинском тужиоцу АК Србије и дужни су да поступају по обавезним упуствима Дисциплинског тужиоца АК Србије.

 

Разлог предложене измене – Ситуација у којој дисциплински тужилац има само једног заменика је лоша за функционисање дисциплинских органа, па је свакако нужно повећати број заменика и то на тај начин да када је дисциплински тужилац изабран са територије једног ОА, природно је да има бар два заменика који би били са територије осталих ОА. У првом изборном циклусу је предвиђено да ДТ буде из Шапца, а у наредна два циклуса из Ваљева и Лознице, како би се обезбедила равномерна заступљеност носилаца функција у дисциплинским органима.

7. Дисциплински суд

Члан 34.

 

Дисциплински суд је самосталан и независан орган АК Шапца који одлучује по оптужницама Дисциплинског тужиоца.

 

Скупштина АК Шапца бира председника, заменика председника и четири судије Дисциплинског суда и члана Дисциплинског суда АК Србије.

Радом Дисциплинског суда руководи председник Суда, а у његовој одсутности заменик председника, који има иста права и дужности, док га замењује.

Члан 35.

 

Дисциплински суд суди у већу састављеном од троје судија.

 

8. Савет

Члан 36.

           

АК Шапца има Савет, као свој орган.

Савет даје мишљења и предлоге Скупштини и Управном одбору о питањима која су од значаја за адвокатуру.

Чланови савета АК Шапца су: председник, потпредседник, бивши чланови Управног одбора АК Србије из АК Шапца и бивши председници АК Шапца, уз њихову сагласност.

Председника Савета АК Шапца бирају чланови савета већином гласова.

Радом савета руководи председник савета.

Члан 37.

Конференција адвоката АК Шапца је најшири облик личног изјашњавања адвоката о најзначајнијим питањима за адвокатуру .

Конференцију сазива Управни одбор АК Шапца, предлаже дневни ред и одређује време и место одржавања Конференције адвоката АК Шапца.

На дан одржавања Конференције адвоката АК Шапца, обавезно се сазива и Скупштина АК Шапца.

Конференцију адвоката АК Шапца отвара и њоме руководи председник АК Шапца коме у вођењу седнице помаже радно председништво, који чине потпредседник АК Шапца и секретар Управног одбора АК Шапца.

Конференција адвоката АК Шапца доноси препоруке о којима је Скупштина АК Шапца дужна да се одмах изјасни по окончању Конференције адвоката АК Шапца.

ЧЕТВРТИ ДЕО

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ТРАЈАЊЕ МАНДАТA И ПРЕСТАНАК МАНДАТА

1. Избори и мандат чланова органа и носилаца функција

Члан 38.

двокати који су уписани у Именик адвокатаАдвокати који су уписани у именик адвоката AK Шапца имају право да бирају и буду бирани за чланове органа и носиоце функција у AK Шапца у складу са овим Статутом.

Скупштина AK Шапца бира чланове органа и носиоцe функција непосредно тајним гласањем на мандатни период од 4 (четири) године.

Чланови органа и носиоци функција у АК Шапца могу бити чланови једног органа и обављати једну исту функцију највише у два мандата, осим председника и потпредседника АК Шапца

којима се мандат не може поновити.

Представнике у Скупштини АК Шапца кандидују Одбори адвоката Шапца, Ваљева и Лознице формирани као изборне јединице у складу са одредбом члана 39 став 3 Статута, и то на основу овог статута, непосредно и искључиво тајним гласањем и то тако што ОА Шапца кандидује најмање 20, а даје 15 представника, ОА Ваљева кандидује најмање 19, а даје 14 представника, а ОА Лознице кандидује најмање 10, а даје 7 представника у Скупштини АК Шапца.

Представник у Скупштини АК Шапца стиче права и дужности даном потврђивања мандата од стране Скупштине АК Шапца претходног сазива. До конституисања Скупштине АК Шапца, права и дужности скупштине врши Скупштина АК Шапца претходног сазива.

Након конституисања Скупштине АК Шапца престаје мандат Скупштини АК Шапца претходног сазива.

Чланове Управног одбора АК Шапца кандидују ОА Шапца, Ваљева и Лознице сходно члану 41 Статута, а бира их Скупштина у складу са овим статутом, непосредно и искључиво тајним гласањем.

Члан управног одбора АК Шапца стиче права и дужности даном потврђивања мандата од стране верификационе комисије на изборној Скупштини АК Шапца. До потврђивања мандата нових чланова Управног одбора АК Шапца трају права и обавезе чланова УО АК Шапца из претходног сазива.

Председник и потпредседник АК Шапца се бирају непосредно тајним гласањем.

Уколико се из било ког разлога прекине мандат члана органа или носиоца функција, пре истека мандатног периода од четири године, мандат се рачуна као искоришћен уколико је члан органа или носилац функције искористио више од половине мандата.

Уколико је члан органа или носилац функције искористио мање од половине мандата, мандат му се не рачуна у искоришћен мандат и има право поновног кандидовања за члана органа или носиоца функције као да мандат није ни користио.

Након конституисања Управног одбора АK Шапца, престаје мандат Управном одбору претходног сазива.

Разлог предложене измене – У досадашњем раду се показало да постоји велики отпор адвоката према систему наслеђивања функције председника од стране потпредседника Коморе, па ова измена предвиђа непосредно гласање за председника и потпредседника на изборној седници скупштине АК Шапца, као и прецизније регулисање броја кандидата за представнике у Скупштини АК Шапца.

2. Кандидациони поступак и органи за спровођење избора

Члан 39

Органи за спровођење избора су Изборна комисија АК Шапца, бирачки одбор и верификациона комисија.

Управни одбор АК Шапца именује Изборну комисију.

Одбори адвоката у саставу АК Шапца достављају Управном одбору АК Шапца предлоге за председника, чланове и заменике чланова Изборне комисије у року од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о почетку изборног поступка.

Председник, заменик председника, чланови Изборне комисије и њихови заменици, као и председници и чланови других органа за спровођење избора чије се постојање предвиди овим статутом не могу бити кандидати нити предлагачи кандидата за чланове органа и носиоце функција у органима АК Шапца. У случају да председник или неко од чланова Изборне комисије или председник или чланови других органа за спровођење избора постану кандидати или предлагачи кандидата за члана органа или носилаца функција у АК Шапца, њима аутоматски престаје функција у органу за спровођење избора и мора се спровести нова процедура за избор тог члана, а ако је у питању председник Изборне комисије, изборни орган се распушта и Управни одбор АК Шапца бира нове чланове органа за спровођење избора по хитној процедури.

Одбори адвоката у саставу АК Шапца формирају бирачке одборе, као органе за спровођење избора, у својој изборној јединици, које потврђује УО АК Шапца.

2.1. Надлежности Изборне комисије

Члан 39а

Изборна комиисија АК Шапца:

1. стара се о законитом спровођењу избора,

2. организује техничку припрему за изборе,

3. прати примену и даје објашњења у вези са применом овог статута и спровођењем појединих изборних радњи,

4. прописује обрасце за спровођење изборних радњи прописаних овим статутом,

5. сачињава бирачки списак, који чине сви адвокати уписани у Именик АК Шапца,

6. утврђује изглед, број и начин заштите гласачких листића за бирачка места и оверава их,

7. одређује изборне акте који јој се достављају,

8. утврђује да ли је предлог кандидатуре састављен и поднет у складу са овим статутом,

9. утврђује испуњеност услова за кандидовање предложених кандидата,

10. утврђује листе кандидата за чланове органа АК Шапца и носиоце функција,

11. у случају приговора на листе кандидата, Управном одбору АК Шапца доставља мишљење о основаности приговора и потребан материјал за одлучивање по приговору,

12.спроводи поступак гласања, уколико нису формирани бирачки одбори,

13. уколико су формирани бирачки одбори, врши контролу њиховог законитог и статутарног рада,

14. утврђује и објављује резултате избора,

15. води записник о свом раду који потписују сви чланови Изборне комисије,

16. подноси извештај скупштини АК Шапца о спроведеним изборима,

17. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом,

18. обавља и друге послове предвиђене овим статутом.

2.2. Надлежности бирачког одбора

Члан 39б

Управни одбор АК Шапца именује бирачке одборе у саставу: председник, заменик председника, два члана и два заменика члана за сваку изборну листу понаособ, најкасније недељу дана пред одржавање избора. Одбори адвоката у саставу АК Шапца достављају Управном одбору предлоге за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова бирачких одбора, најкасније 15 дана од дана пријема писменог обавештења о почетку изборног поступка.

Бирачки одбори спроводе непосредно гласање на бирачком месту под надзором Изборне комисије, обезбеђују правилност и тајност гласања и са Изборном комисијом утврђују резултате гласања за изборну листу за коју су именовани.

Бирачки одбори се именују за спровођење избора или допунских избора и по окончању изборних радњи њихов мандат се завршава предајом извештаја о утврђеним резултатима гласања, записника о раду и изборног материјала Изборној комисији.

Разлог предложене измене - јасније дефинисање органа за спровођење избора и процедуре, као и разграничење надлежности, те усклађивање са одредбама Статута АКС

3. Поступак кандидовања

Члан 39в

Кандидациони поступак спроводи Изборна комисија.

Кандидовање за чланове органа АК Шапца врши се по изборним јединицама.

Подручје АК Шапца се дели на три изборне јединице:

-        прву изборну јединицу чини Одбор адвоката Шапца који територијално одговара подручју Основног суда у Шапцу. Прву изборну јединицу чини подручје града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева.

-        другу изборну јединицу чини Одбор адвоката Ваљева који територијално одговарају подручју Основног суда у Ваљеву. Другу изборну јединицу чине подручје града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб .

-        трећу изборну јединицу чини Одбор адвоката Лознице који територијално одговара подручју Основног суда у Лозници. Трећу изборну јединицу чини подручје града   Лознице и општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник

 

Члан 40.

За председника и потпредседника АК Шапца могу се кандидовати сви чланови АК Шапца који испуњавају услове предвиђене овим Статутом

На листи кандидата за избор председника и потпредседника АК Шапца мора бити најмање два кандидата.

 

Члан 41.

 

Кандидовање за Управни одбор АК Шапца врши се на тај начин што се са подручја прве изборне јединице кандидује најмање 5 (пет) кандидата, а бира 4 (четири) члана, с подручја друге изборне јединице кандидује најмање 4 (четири) кандидата, а бира 3 (три) члана, а са подручја треће изборне јединице кандидује најмање 3 (три) кандидата, а бира 2 (два) члана.

Члан 42.

Кандидовање за представнике у Скупштини АК Србије врши се на тај начин што се са подручја прве и друге изборне јединице кандидује најмање по четири кандидата, а бира по три представника, са подручја треће изборне јединице се кандидује најмање три кандидата, а бира два представника.

У случају да се промени број адвоката уписаних на територији било ког одбора адвоката у оквиру АК Шапца, примениће се формула из члана 15 став 4 Статута.

 

Разлог предложене измене – као за члан 2 Статута

 

Члан 43.

За члана Управног одбора АК Србије из АК Шапца кандидује се најмање два кандидата, а бира се један члан, и то само из оне изборне јединице из које у наредном мандатном периоду нису председник и потпредседник АК Шапца.    

Члан 44.

 

За кандидатуру председника и потпредседника АК Шапца потребно је најмање 20 потписника кандидатуре из реда чланова АК Шапца.

Члан АК Шапца може својим потписом подржати кандидатуру само једног кандидата за председника и потпредседника АК Шапца.

                                            

4.Одлука о расписивању избора

Члан 45.

 

Избори органа АК Шапца вршиe се на изборној седници Скупштине АК Шапца. Изборна седница се одржава као редовна код истека мандата носилаца функција, и као ванредна у случају изгласавања неповерења органима коморе.

Изборни поступак покреће се доношењем одлуке Управног одбора АК Шапца о расписивању избора.

Изборну седницу Скупштине сазива председник АК Шапца на основу одлуке Управног одбора, најмање 45 дана пре њеног одржавања.

Приликом доношења одлуке о сазивању изборне седнице Скупштине, Управни одбор АК Шапца формира Изборну комисију од председника, заменика председника, два члана и два заменика члана и верификациону комисију од три члана и три заменика члана.

Верификациона комисија АК Шапца прати ток изборних радњи и стара се о законитом спровођењу изборних радњи за све чланове органа и носиоце функција, присуствује седницама изборних скупштина, доставља извештај о спроведеном поступку са предлогом Скупштини АК Шапца за потврђивање мандата и одлучује по приговорима на извештај Изборне комисије. Верификациона комисија ради у пуном саставу и одлучује већином гласова чланова и заменика.

Председник Изборне комисије, чланови Изборне комисије и заменик председника односно заменици чланова Изборне комисије не могу предлагати кандидата у изборном поступку нити бити кандидовани за било коју функцију за коју се гласа на изборној седници Скупштине.

О Изборној седници обавештавају се сви адвокати чланови АК Шапца поштом, преко информативних паноа и огласних табли АК Шапца у судовима, путем средстава јавног информисања као и путем електронске поште.

У обавештењу из претходног става позваће се адвокати да најкасаније 15 дана пре одржавања Изборне скупштине, поднесу писмене предлоге кандидата за носиоце функција и чланова органа АК Шапца, као и за представнике и чланове органа АК Србије.

У обавештењу ће се назначити који се органи АК Шапца бирају и колико је чланова органа предвиђено за сваку листу.

Разлог предложене измене – јасније дефиннисање надлежности и улоге верификационе комисије и усклађивање са Статутом АКС.

Члан 46.

Право предлагања кандидата има сваки члан АК Шапца.

Предлози кандидата подносе се у писменој форми непосредно АК Шапца или поштом препоручено, у року који утврди Управни одбор одлуком о расписивању избора и он не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана од дана доношења одлуке о расписивању избора.

Од првог дана одређеног за пријем кандидатура, до утврђивања листе кандидата Изборна комисија је у сталном заседању, а административне послове за Изборну кокмисију обавља техничка служба Коморе, која поступа по налозима Изборне комисије.

Писмени предлог кандидата мора садржати потпис и печат предлагача, имена и презимена кандидата, њихове потписе и печате којима потврђују прихватање кандидатуре, као и за који орган АК Шапца се кандидују.

Разлог предложене измене – као горе.

5. Утврђивање листе кандидата

Члан 47.

 

Изборна комисија утврђује листу кандидата која мора имати већи број кандидата од броја чланова органа за које се врши избор.

Листа кандидата садржи:

- име и презиме кандидата, означење функције на коју се кандидује,

-означење седишта адвокатске канцеларије адвоката,

- означење ко је утврдио листу кандидата.

Исти кандидат не може бити истовремено увршћен у две листе кандидата за члана органа АК Шапца.

Изборна комисија ће листу кандидата утврдити најкасније 7 дана пре одржавања Изборне скупштине.

Уколико утврди да неко од кандидата не испуњава услове за стављање на листу кандидата, Изборна комисија ће писмено обавестити предлагача и кандидата који могу у року од 3 дана да уложе приговор Управном одбору АК Шапца.

Уколико је исти адвокат кандидован на више изборних листа за функције АК Шапца, Изборна комисија ће га позвати да се у року од 8 дана определи на којој ће листи остати.

Ако кандидат не поступи по захтеву Изборне комисије из претходног става, Изборна комисија ће га одредити на листу за коју је АК Шапца стигла прва кандидатура.

Листа кандидата се доставља на потврду Управном одбору АК Шапца .

У случају да нека листа не садржи довољан број кандидата, допунско кандидовање извршиће се на изборној седници Скупштине, која потврђује допунску листу кандидата, на коју сваки представник има право приговора, под условом да га најави и образложи на самој седници и затражи паузу од 15 минута за његово писмено и образложено подношење. О тако поднетом приговору одлучује изборна Скупштина на самој седници.

Изборна комисија проверава испуњеност услова за кандидовање и утврђује листе кандидата најкасније десет дана пре одржавања изборне седнице Скупштине АК Шапца. Редослед кандидата се утврђује према азбучном реду, навођењем презимена и имена кандидата и одбора адвоката чији је кандидат члан. Листе кандидата се достављају на потврду Управном одбору АК Шапца.

Ако изборна комисија утврди да кандидат не испуњава услове прописане Статутом, позваће предлагача да недостатке отклони у року од три дана од дана пријема писаног обавештења. Уколико предлагач недостатке не отклони, Изборна комисија ће одбацити кандидатуру решењем, против кога предлагач и кандидат имају право на приговор Управном одбору у року од 48 сати од дана пријема решења.

О приговору на решење о одбацивању кандидатуре Управни одбор АК Шапца решава у року од 48 сати од момента пријема приговора. Одлука Управног одбора по приговору је коначна.

Члан 47а

Изборна комисија може да ради уколико је присутан председник или заменик председника и више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних. Гласати може само члан Изборне комисије, или заменик члана уместо одсутног члана Изборне комисије. Уколико у току спровођења изборног поступка, председник Изборне комисије упозори на неправилности у раду које се не отклоне, овлашћен је да одмах прекине даљи ток изборног поступка, наложи понављање изборне радње и обавести о томе Управни одбор.

Изборна комисија потврђене листе кандидата објављује на огласној табли и веб страници Коморе накасније пет дана пре одржавања изборне седнице Скупштине АК Шапца.

Предлагач и кандидат имају право приговора на одлуку Изборне комисије у року од 48 сати од пријема одлуке.

Управни одбор ће одлучити о уложеним приговорима против одлука Изборне комисије у року од 48 сати од пријема приговора.

 

Члан 48.

 

Кандидат за члана органа АК Шапца и за представника у скупштини АК Србије може бити само адвокат коме није изречена дисциплинска мера 10 (десет) година које претходе кандидатури, као и адвокат који није проглашен кривим за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром.

 

За председника АК Шапца, потпредседника АК Шапца, председника, члана и заменика члана Комисије за полагање адвокатског испита може се кандидовати само адвокат који има најмање 15 година стажа у адвокатури, а за члана осталих органа АК Шапца може се кандидовати само адвокат који има најмање 10 година стажа у адвокатури.

За председника АК Шапца и потпредседника АК Шапца може се кандидовати само адвокат који је пре кандидовања најмање један мандат радио у органима АК Шапца, који није члан органа политичке станке и који познаје један страни језик .

           

Члан 49.

 

Кандидати за председника и потпредседника АК Шапца дужни су да поднесу Скупштини програма рада АК Шапца за наредни мандатни период.

6. Изборни материјал и гласање на изборној скупштини

Члан 49а

Изборни материјал садржи: Одлуку управног одбора о почетку изборног поступка, обавештење председника АК Шапца о почетку изборног поступка и одлуку о расписивању избора; кандидатуре; потврђене листе кандидата; бирачки списак; гласачке листиће; контролне листиће; записнике Изборне комисије о утврђивању резултата гласања за сваку појединачну листу кандидата; записник Изборне комисије о току изборног поступка и резултатима гласања; извештај Верификационе комисије.

Бирачки списак садржи презимена и имена адвоката уписаних у именик АК Шапца до дана одржавања изборне скупштине, разврстана по Одборима адвоката у саставу АК Шапца. На дан одржавања изборне седнице не могу се вршити измене у бирачком списку.

Након потврђивања изборних листа, Изборна комисија припрема и оверава гласачке листиће. Гласачки листић садржи датум одржавања изборне скупштине, назив органа или функције за коју се врши избор кандидата, редни број који се ставља испред презимена и имена канидата, презиме и име кандидата по азбучном реду са назнаком одбора адвоката, напомену о броју чланова или носилаца функција за који се гласа заокруживањем редног броје испред личног имена кандидата.

Изборна комисија утврђује изглед, облик, број гласачких листића који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак. Гласачки листићи штампају се на једном месту под контролом Изборне комисије и могу бити штампани на хартији заштићеној воденим жигом. Гласачки листић се оверава печатом Коморе, а председник Изборне комисије одговоран је за закониту употребу печата и рад Изборне комисије.

Контролни листић садржи податке о датуму и месту одржавања изборне седнице и назив листе за коју се врши избор.

Записници о примопредаји изборних материјала садрже податке о лицима која су присутна примопредаји изборног материјала и тачну спецификацију изборног материјала чија се примопредаја врши.

Изборни материјал се чува најмање четири године.

Члан 50.

 

Избор чланова органа и носилаца функција АК Шапца врши се на изборној седници Скупштине непосредно, тајним гласањем, гласачким листићима.

За листе кандидата које је потврдио Управни одбор АК Шапца, са довољним бројем кандидата ( најмање један кандидат више од броја кандидата који се бирају ) , гласачки листићи се штампају пет дана пре дана одржавања изборне скупштине .

За листе кандидата за које се врши допунско кандидовање на самој изборној седници скупштине, после одлучивања о приговорима поднетим на самој изборној скупштини и потврђивања листе кандидата, након доношења те одлуке, штампа се довољан број гласачких листића.

Гласачки листић садржи датум одржавања изборне скупштине, назив органа или функције за коју се врши избор кандидата, редни број који се ставља испред презимена и имена кандидата, презиме и име кандидата са назнаком изборне јединице чији је кандидат,број кандидата који се бирају из сваке изборне јединице, напомену о броју чланова или носилаца функције за коју се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата. Гласачки листић   мора бити оверен печатом АК Шапца.

 

За потребе спровођења избора, пет дана пре одржавања Скупштине АК Шапца штампа се онолико гласачких листића колико има представника Скупштине АК Шапца.

Изборна комисија на изборној седници дели гласачке листиће уз обавезан потпис представника   АК Шапца који је преузео гласачки листић.

Гласати се може само лично.

Гласањем руководи Изборна комисија.

 

Члан 51.

Пре почетка гласања Изборна комисија АК Шапца проверава гласачке кутије у присуству првог гласача и то стање уписује се у контролни листић који потписују чланови бирачког одбора и први гласач. Тако потписани контролни листић убацује се у гласачку кутију, а то чини први гласач, након чега се она печати. Овај поступак се уноси у записник о раду Изборне комисије АК Шапца.

По отварању гласачке кутије, најпре се проверава да ли се у кутији налази контролни листић. Ако у гласачкој кутији нема контролног листића, гласање се за ту изборну листу понавља.

Члан 52.

 

Гласање се врши гласачким листићима, заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа.

Гласање се може вршити само за кандидата који је на листи.

Неважећим се сматра листић који није попуњен на начин прописан ставом 1. овог члана, уколико је заокружено више кандидата од броја који се бира, или листић на коме је дописано или мењано име кандидата.

Изборни материјал чува се до следеће Изборне скупштине.

 

7. Утврђивање резултата гласања

Члан 53.

По завршеном гласању Изборна комисија АК Шапца приступа утврђивању резултата на бирачком месту. Гласачке кутије се не смеју износити из просторије у којој се гласало, пре утврђивања коначног резултата гласања. Утврђивању резултата присуствују чланови Изборне комисије и чланови Верификационе комисије.

Изборна комисија утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот који се печати. Број гласача се утврђује на основу бирачког списка.

Када се отвори гласачка кутија, после провере контролног листића, важећи гласачки листићи се одвајају од неважећих. Неважећим гласачким листићем се сматра онај листић који је на материјалу, а који није преузет од стране изборне комисије и који је непопуњен или је попуњен тако да се не може утврдити за ког кандидата је бирач гласао или ако је на гласачком листићу заокружен већи број кандидата од оног који се бира или ако је на гласачком листићу било шта дописивано или прецртавано.

Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, гласање за ту изборну листу се понавља.

По утврђивању резултата гласања, Изборна комисија сачињава записник у који се уносе подаци о броју примљених гласачких листића, броју неупотребљених гласачких листића, броју неважећих гласачких листића, броју бирача према бирачком списку, броју бирача који је преузео бирачки материјал, броју бирача који су гласали и броју гласова за сваког кандидата.

Изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.

Ако постоји једнака подела гласова између два или више кандидата због које се не може извршити потпун избор органа и носилаца функција, избраним се сматра онај кандидат који има дужи стаж у адвокатури до дана кандидовања.

Изборна комисија саопштава Скупштини резултате избора. Ако чланови Изборне комисије на основу изборних аката утврде неправилности које су очито утицале на резултате избора, предложиће председнику Изборне комисије, а он Скупштини, да се поништи гласање. О понављању изборног поступка одлучује Скупштина АК Шапца.

Члан 53а

Уколико изборна комисија не утврди неправилности и не предложи Скупштини поништавање гласања, а по подношењу извештаја Изборне комисије Скупштини, Верификациона комисија Скупштини подноси извештај о законитом и статутарном спровођењу избора и предлаже потврђивање мандата.

Кандидат и предлагач који сматра да му је повређено бирачко право за ону функцију за коју се кандидовао има право приговора на извештај Верификационе комисије. Верификациона комисија издваја спорну кандидатуру, а за неспорне предлаже Скупштини потврђивање извештаја и мандата у оквиру Извештаја. О приговорима, као другостепени орган одлучује Скупштина у року од тридесет дана од дана одржавања избора.

Скупштина АК Шапца по окончању одлучивања о приговорима, доноси одлуку о потврђивању мандата новоизабраних носилаца функција и чланова органа, на предлог Верификационе комисије.

Кандидат, предлагач и бирач против одлуке Скупштине АК Шапца о потврђивању или непотврђивању мандата може изјавити тужбу Управном суду у року од 48 сати од дана пријема одлуке. Ако Управни суд усвоји тужбени захтев и поништи изборну радњу или целокупне изборе, изборни поступак ће се поновити у року од десет дана од дана пријема одлуке Управног суда. У том случају, мандат представнику у Скупштини, односно члану органа АК Шапца изабраном на допунским изборима истиче када и мандати осталих представника, односно чланова органа тог сазива.

Члан 54.

У случају да изабрани кандидат не жели да се прихвати чланства у органу у који је изабран или му по било ком основу престане функција члана тог органа пре истека мандата, изабраним ће се сматрати следећи кандидат са највећим бројем гласова добијеним на редовним изборима за чланове тих органа.

Члан 55.

           

Члан органа и носилац функције стиче права и дужности, даном потврђивања његовог мандата од стране Верификационе комисије.

Члан 56.

 

Скупштина АК Шапца,у поступку утврђеним статутом АК Србије, бира представнике АК Шапца у Скупштини и Управном одбору АК Србије .

Изборе из става 1. овог члана расписује Управни одбор АК Србије.

Скупштина АК Шапца бира представнике за Скупштину АК Србије.

Скупштина АК Шапца утврђује и кандидате за носиоце функција и чланове других органа АК Србије из реда представника АК Шапца.

 

Члан 57.

 

Изабрани органи АК Шапца одржавају прву седницу најкасније у року од 30 дана од дана избора на којој бирају председника и заменика председника из реда својих чланова.

3. Престанак мандата и опозив

 

Члан 58.

 

Мандат члану органа или носиоцу функције у АК Шапца престаје и пре истека времена на који је изабран када изгуби својство члана АК Шапца, оставком, опозивом или избором на другу функцију.

Поступак опозива спроводи се по одредбама Закона о адвокатури и овог Статута.

 

Члан 59.

Опозив члана органа АК Шапца може се извршити ако:

-          не извршава задатке које му повери Скупштина или орган чији је члан,

-          не испуњава своје обавезе према АК Шапца,

-          одсуствује неоправдано више од три пута са седница органа чији је члан у току једне године.

 

Члан 60.

 

Поступак за опозив члана органа АК Шапца могу покренути:

-          Скупштина,

-          Управни одбор,

-          Надзорни одбор и

-          орган чији се члан опозива.

О предлогу за опозив одлучује Скупштина АК Шапца.

Одлука о прихватању, односно одбијању предлога за опозив доноси се већином гласова присутних преставника у Скупштини.

Поступак опозива врши се на исти начин како је извршен избор члана органа или носилаца функција.

 

Члан 61.

 

За вршење изборних функција у органима АК Шапца и органима Адвокатске коморе Србије, адвокати не примају материјалну накнаду, изузев накнаде путних трошкова под условом утврђеним овим Статутом.

Председник и потпредседник АК Шапца, чланови Управног одбора Адвокатске коморе Шапца, делегати у Скупштини Адвокатске коморе Србије и члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије из редова адвоката АК Шапца, имају право на накнаду путних трошкова (у даљем тексту носиоци права на накнаду путних трошкова).

Носиоци права на накнаду путних трошкова имају право на накнаду тих трошкова за повратну возну или аутобуску карту уколико на седницу органа долазе аутобусом или возом, под условом да плаћеном картом докажу тај трошак.

Уколико носиоци права на накнаду путних трошкова на седницу органа долазе сопственим аутомобилом, имају право на накнаду путних трошкова у висини од 30% од основице за обрачун коју чини динарски износ аритметичке средине цене евродизела и цене најквалитетнијег бензина на бензинској пумпи Нафтне индустрије Србије, по једном пређеном километру.

Основица за обрачун из става пет овог члана усклађује Управни одбор АК Шапца својом одлуком два пута годишње и то почетком јануара и почетком јула сваке године.

ПЕТИ ДЕО

 

ОДГОВОРНОСТ АК ШАПЦА И ЊЕНИХ ОРГАНА

Члан 62.

 

АК Шапца је дужна да се у вршењу својих права и дужности придржава Уcтава, закона, Статута Адвокатске коморе Србије, овог Статута и споразума које је закључила.

Члан 63.

 

Органи АК Шапца и носиоци функција у АК Шапца, за свој рад одговарају Скупштини АК Шапца.

 

Члан 64.

 

Кад орган АК Шапца донесе незакониту одлуку, која није донета у управном поступку, може да преиспита ту одлуку, када је на то упозорен од стране других органа АК Шапца или АК Србије.

У случају да орган не прихвати упозорење из става 1 овог става и одлуку не усклади са прописима, председник АК Шапца може задржати такву одлуку од извршења, до коначне одлуке Скупштине.

 

Члан 65.

Органи АК Шапца у остваривању одговорности према АК Шапца дужни су да најмање једанпут годишње   поднесу Скупштини АК Шапца извештај о свом раду.

Члан 66.

Скупштина АК Шапца на основу извештаја из члана 65. овог Статута, по закљученом разматрању, може заузимати став о раду Управног одбора, као и о другим питањима која су била предмет разматрања.

Скупштина својим закључком може да утврди обавезе за даљи рад Управног одбора.

 

Члан 67.

Скупштина АК Шапца приликом разматрања годишњег извештаја о раду органа АК Шапца даје оцене рада , утврђује обавеза, поставља питање поверења целокупног Управног одбора, сваког појединог члана Управног одбора АК Шапца или носилаца функција   АК Шапца.

 

Члан 68.

 

Управни одбор може да постави питање поверења, ако није у стању да обезбеди извршавање одлука и закључака Скупштине АК Шапца.

Питање поверења у име Управног одбора поставља председник АК Шапца, по претходно одржаној седници Управног одбора.

О питању поверења изјашњава се Скупштина АК Шапца.

Члан 69.

Питање поверења Управном одбору АК Шапца може да постави најмање 20 адвоката писменим ,образложеним предлогом са потписима и печатима сваког предлагача.

Када се на седници Скупштине АК Шапца постави питање поверења Управном одбору и отвори претрес, одлука се доноси тајним гласањем, већином гласова присутних у Скупштини.

Ако Скупштина изгласа неповерење Управном одбору или носиоцима функција, иста лица врше дужност до избора новог органа АК Шапца, односно носиоца функција.

Члан 70.

 

Сваки вршилац функције или члан органа АК Шапца има право да поднесе образложену оставку, уз обавезу да до избора новог члана органа, врши функцију или учествује у раду органа на коју је оставку поднео.

Оставка се подноси Скупштини АК Шапца која о њој одлучује.

ШЕСТИ ДЕО

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 71.

 

Рад АК Шапца и њених органа је јаван.

Јавност рада АК Шапца обезбеђује се:

-        редовним обавештавањем адвоката о свим питањима која се разматрају на седницама органа АК Шапца,истицањем преко огласних табли и информативних паноа у судовима;

-                стварањем услова да средства јавног информисања могу пратити рад АК Шапца;

-                слањем информација о значајним догађајима и појавама у адвокатури;

-                подношењем годишњег извештаја о раду органа АК Шапца;

-                организовањем и спровођењем јавних расправа о нацртима општих аката;

-                објављивањем општих аката АК Шапца у "Службеном листу Града Шапца";

-                објављивањем информација на Website-у АК Шапца и

-                на други начин који одреди Скупштина АК Шапца.

Члан 72.

Послови који представљају државну, војну, службену или пословну тајну или су од органа АК Шапца или других органа означени као државна тајна поверљиво, строго поверљиво или интерно, не могу се саопштавати на начин одређен у члану 71. овог Статута.

                  

СЕДМИ ДЕО

ВРШЕЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

                                 1.   Јaвна овлашћења

Члан 73.

АК Шапца има следећа јавна овлашћења:

1) Одлучивање о захтевима за упис у именик адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија, Уписник А и Уписник Б именика адвоката, именик адвокатских приправника и именик адвокатских приправника волонтера;

2) Одлучивање о захтевима за привремени престанак права на бављење адвокатуром;

3) Одлучивање о захтевима за наставак обављања адвокатуре после привременог престанка права на бављење адвокатуром;

4) Одлучивање о привременој забрани бављења адвокатуром;

5) Одређивање привременог заменика и преузиматеља адвокатске канцеларије;

6) Одлучивање о покретању и вођењу дисциплинског поступка против адвоката и адвокатског приправника, о њиховој дисциплинској одговорности и изрицању дисциплинских мера;

7) Вођење именика из тачке 1. овог става;

8) Издавање и продужавање важења адвокатских легитимација и легитимација адвокатских приправника;

9)Одређивање висине редовних обавеза према АК Шапца.

Члан 74.

АК Шапца у првом степену  преко својих органа врши  јавна овлашћења из члана 73. овог Статута.

У вршењу јавних овлашћења из члана 73.става 1. тачке 1. до тачке 5. и од тачке 7. до тачке 9.   овог Статута органи АК Шапца примењују одредбе закона којим се уређује општи  управни  поступак,  ако Законом о адвокатури, Статутом АК Србије или овим Статутом није другачије прописано.

У вршењу  јавних овлашћења из става 1. тачка 6. овог члана аналогно се примењују одредбе Законика о кривичном поступку, ако Законом о адвокатури или Статутом АК Шапца није другачије прописано. 

Члан  75.

Именици адвоката, заједничких адвокатских канцеларија,  Уписник А и Уписник Б именика адвоката страних држављана су јавне књиге.

Изводи из ових именика и потврде издате на основу података из ових именика су јавне исправе.

                                                     2. Упис у именик адвоката

Члан 76.

Право на бављење адвокатуром стиче се доношењем одлуке о упису у именик адвоката и полагањем адвокатске заклетве.

Поступак за остваривање права на бављење адвокатуром покреће се писменим захтевом кандидата за упис у именик адвоката, поднетим Управном одбору АК Шапца.

Уз захтев за упис у именик адвоката кандидат је дужан да достави доказе и податке о испуњавању услова прописаних Законом о адвокатури, у оригиналу или овереном препису и  то:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Уверење о држављанству Републике Србије;

3. Диплому правног факултета или уверење о дипломирању;

4. Уверење о положеном правосудном испиту;

5. Уверење о положеном адвокатском испиту;

6. Уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак;

7. Уверење центра за социјални рад да је кандидат пословно способан;

8. Лекарско уверење о општој здравственој способности;

9. Копију личне карте,;

10. Потврду да је кандидат раскинуо радни однос или изјава да ће раскинути радни однос;

11. Изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције;

12. Потврду претходног послодавца да ли је кандидат дисциплински одговарао, а ако јесте, када и за коју повреду радне обавезе и која је дисциплинска мера изречена;

13. Две фотографије;

АК Шапца по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из члана 6. став 1. Закона о адвокатури и то:

1. О неосуђиваности кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром;

2. О достојности за бављење адвокатуром;

3. О протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу АК Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен;

4. Мишљење адвокатске коморе у саставу АК Србије на чијој је територији кандидат обављао професионалну делатност пре подношења захтева за упис у именик адвоката.

Правна лица, државни и правосудни органи и организације дужни су да, у складу са Законом о адвокатури, на захтев АК Шапца , дају о кандидату тачне и потпуне податке, потребне за оцену да ли испуњава услове из члана 6. Закона о адвокатури.

Члан  77.

Поднети захтеви за упис у именик адвоката евидентирају се на првој седници Управног одбора АК Шапца и о томе се обавештава чланство са позивом да стави своје евентуалне образложене писмене примедбе или предлоге по поднетим захтевима.

Рок за подношење писмених примедби и предлога   почиње да тече од дана седнице Управног одбора на којој је захтев евидентиран.

По истеку рока за подношење писмених примедби и предлога који не може бити дужи од 30 дана, Управни одбор АК Шапца одлучује о захтеву кандидата за упис у именик адвоката, изузев у случају постојања приговора на упис кандидата.

Орган који одлучује о упису може претходно обавити разговор са кандидатом за упис и тражити разјашњење одређених чињеница, а уколико има примедаба по његовом захтеву, упознаће кандидата са садржином истих и дати му могућност да се у року од осам дана о њима изјасни.

Подносилац захтева за упис у именик адвоката, може присуствовати седници Управног одбора АК Шапца на којој се доноси одлука о његовом захтеву и давати, по одобрењу председавајућег, потребна усмена објашњења и предлоге.

У поступку већања и гласања о захтеву за упис искључена је јавност.

Члан 78.

АК Шапца може одложити доношење одлуке о захтеву, до правноснажног окончања кривичног поступка, ако је против кандидата оптужница за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром, ступила на снагу.

Ако кандидат испуњава услове из члана 6. став 1. Закона о адвокатури, АК Шапца доноси одлуку о упису у именик адвоката.

АК Шапца одбиће захтев за упис у именик адвоката кандидата који не испуњава услове прописане у члану 6. став 1. Закона о адвокатури.

О одлуци из става 3. овог члана АК Шапца дужна је да без одлагања обавести АК Србије и све адвокатске коморе у њеном саставу.

Члан  79.

Управни одбор АК Шапца одлучује о захтеву за упис у Именик адвоката у року који не може бити дужи од 60 дана од подношења захтева.

Ако Управни одбор АК Шапца не одлучи о захтеву за упис у року од 60 дана, подносилац захтева може изјавити жалбу Управном одбору АК Србије.

Управни одбор АК Шапца или Управни одбор АК Србије ће поништити упис, ако се накнадно утврди да за упис нису постојали прописани услови.

Против решења Управног одбора АК Шапца, којим се одбија захтев за упис или поништава упис кандидата у именик адвоката АК Шапца може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења Управном одбору АК Србије.

Жалба се подноси преко АК Шапца , у два примерка.

О жалби одлучује Управни одбор АК Србије.

Против коначне одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије, може се покренути управни спор.

Члан 80.

АК Шапца дужна је да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвоката, омогући кандидату полагање адвокатске заклетве, под условом да је уплатио трошкове уписа, а ако се ради о страном држављанину и под условом да је поднео доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Адвокатска заклетва полаже се пред Председником АК Шапца или лицем које он овласти.

Адвокатска заклетва гласи:

"Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати Устава, закона и других прописа, Статута адвокатске коморе и Кодекса професионалне етике адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре."

Након усмено положене заклетве, кандидат потписује свечану изјаву са текстом заклетве.

Члан 81.

Кандидат који је пре подношења захтева за упис у именик адвоката био у радном односу, дужан је да пре полагања заклетве достави доказ о престанку тог радног односа, доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности и доказ о уплати прописане уписнине.

Члан 82.

АК Шапца, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, лични број или јединствени матични број грађана (ЈМБГ), његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом АК Србије.

3. Упис у именик заједничких адвокатских канцеларија

Члан  83.

Два или више адвоката могу уговором, којим уређују међусобне пословне и имовинске односе, основати заједничку адвокатску канцеларију.

Уговор из става 1. овог члана и захтев за упис у именик заједничких адвокатских канцеларија, уговорне стране дужне су да доставе АК Шапца у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Сви адвокати из заједничке адвокатске канцеларије морају имати исто седиште канцеларије.

Заједничка адвокатска канцеларија мора имати истакнуту таблу са називом: "заједничка адвокатска канцеларија" и именом заједничке адвокатске канцеларије, у складу са уговором о оснивању и овим Статутом.

Име заједничке адвокатске канцеларије садржи само презиме једног, више или свих чланова заједничке адвокатске канцеларије.

Заједничка адвокатска канцеларија нема својство правног лица.

Заједничка адвокатска канцеларија престаје споразумом или ако у њој остане само један адвокат.

Члан 84.

О захтеву за упис у именик заједничких адвокатских канцеларија одлучује у првом степену Управни одбор АК Шапца.

Члан  85.

У случају да потписник уговора о оснивању заједничке адвокатске канцеларије има седиште канцеларије ван седишта заједничке адвокатске канцеларије, дужан је да уз захтев за упису у именик заједничких адвокатских канцеларија поднесе захтев за пресељење седишта адвокатске канцеларије у седиште заједничке адвокатске канцеларије.

Члан 86.

Заједничка адвокатска канцеларија има печат са називом: "Заједничка адвокатска канцеларија", именом и адресом седишта заједничке адвокатске канцеларије, а у складу са уговором о оснивању и овим статутом.

Адвокат који је члан заједничке адвокатске канцеларије дужан је да, уз печат из става 1. овог члана, користи и свој печат.

Заједничка адвокатска канцеларија има једно седиште.

Члан 87.

Пуномоћје за застипање странака даје се појединим, или свим члановима заједничке адвокатске канцеларије.

Члан 88.

За време трајања суспензије или мировања права и обавезе појединих чланова заједничке адвокатске канцеларије, не може се странкама давати на потпис пуномоћје са њиховим именима.

Члан 89.

Чланови канцеларије су дужни да обавесте АК Шапца о престанку рада, о статусним и персоналним променама у року од осам дана од дана када је промена наступила.

4. Упис у именик адвоката страних држављана

Члан 90.

Адвокат - страни држављанин може се уписати у Уписник А и Уписник Б именика адвоката, ако се бави адвокатуром у матичној држави у складу са прописима те државе и ако, у зависности од врсте уписа, испуњава услове из Закона о адвокатури.

О упису адвоката - страног држављанина АК Србије обавештава надлежну адвокатску комору у његовој матичној држави.

На рад адвоката - страних држављана примењују се одредбе овог статута које се односе на домаће адвокате, статута АК Србије и Кодекса професионалне етике адвоката, ако овим Статутом није другачије прописано.

Члан 91.

Адвокат уписан у Уписник А и Уписник Б именика адвоката страних држављана нема право:

1) да бира и буде биран за члана органа и носиоца функција у АК Србије, нити у АК Шапца,

2) да запошљава адвокатске приправнике ради обављања приправничке вежбе, у складу са законом,

3) да буде именован за привременог заступника, пореског заступника или браниоца по службеној дужности, да пружа бесплатну правну помоћ у складу са важећим прописима, да буде пуномоћник странке која је ослобођена од плаћања судских трошкова, нити да буде медијатор.

4.1. Упис у именик адвоката страних држављана - Уписник А

                                                                        

Члан 92.

Пружање правне помоћи адвоката страног држављанина, уписаног у Уписник А именика адвоката страних држављана, ограничено је само на давање усмених и писмених правних савета и мишљења, који се односе на примену права његове матичне државе и међународног права.

Члан  93.

За упис у Уписник А именика адвоката страних држављана кандидат мора испуњавати услове из чл. 6. и 14. Закона о адвокатури:

1) да је уписан у именик адвоката у матичној држави,

2) да има општу здравствену и потпуну пословну способност,

3) да није у радном односу ван адвокатуре,

4) да није осуђиван за кривично дело које би кандидата чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,

5) непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

6) достојност за бављење адвокатуром,

7) обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом АК Србије,

8) протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,

9) да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

                                                                        

Члан 94.

Уз захтев за упис у Уписник А именика адвоката, адвокат - страни држављанин је дужан да достави доказе и податке о испуњавању услова прописаних Законом о адвокатури и то:

 1. потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има статус адвоката, у изворнику и овереном преводу на српски језик, не старију од три месеца,
 2. уверење о држављанству државе чији је држављанин, у изворнику и овереном преводу на српски језик,
 3. уверење да се против кандидата за упис не води кривични поступак у матичној држави и у Републици Србији,
 4. уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној држави,
 5. лекарско уверење о општој здравственој способности у Републици Србији,
 6. оверену копију путне исправе или копију путне исправе и оригинал на увид,
 7. изјаву да нема заснован радни однос ван адвокатуре,
 8. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,
 9. да има обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом АК Србије,
 10. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији,
 11. две фотографије новијег датума.

Страни документи се достављају у изворнику и овереном преводу по прописима у Републици Србији.

Члан 95.

АК Шапца по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из овог Статута и то о:

 1. неосуђиваности кандидата за кривично дело које кандидата чини недостојним поверења за бављење адвокатуром,
 2. достојности за бављење адвокатуром од адвокатске коморе чији је члан,
 3. протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката страних држављана било које од адвокатских комора у саставу АК Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Члан 96.

Испуњеност услова за упис у именик адвоката страних држављана - Уписник А, у погледу неосуђиваности кандидата за кривична дела која га чине недостојним поверења за бављење адвокатуром и достојности за бављење адвокатуром, Управни одбор АК Шапца цени по слободној оцени.

Члан 97.

Пре доношења решења о упису у именик адвоката страних држављана - Уписник А, кандидат је дужан да изврши уплату трошкова уписа и достави доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији .

Члан 98.

АК Шапца дужна је да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о упису у именик адвоката страних држављана - Уписник А, омогући кандидату адвокату страном држављанину полагање адвокатске заклетве.

Адвокатска заклетва полаже се на српском или матерњем језику кандидата пред председником АК Шапца или лицем које он овласти.

Адвокатска заклетва гласи:

"Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати Устава, закона и других прописа, статута адвокатске коморе и Кодекса професионалне етике адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре."

Након усмено положене заклетве кандидат потписује свечану изјаву са текстом заклетве.

У случају да кандидат адвокат страни држављанин полаже адвокатску заклетву на матерњем језику, исту полаже у присуству овлашћеног судског тумача.

Члан  99.

АК Шапца на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и издаје адвокатску легитимацију.  

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, његов професионални назив у матичној држави, лични број или јединствени матични број грађана (ЈМБГ), број путне исправе, његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, податке о уписнику у који је уписан, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом АК Србије.

                      

                         4.2. Упис у именик адвоката страних држављана - Уписник Б

Члан 100.

Пружање правне помоћи адвоката страног држављанина, уписаног у Уписник Б именика адвоката страних држављана, изједначено је са пружањем правне помоћи домаћег адвоката, уз услов да у периоду од три године од дана уписа у Уписник Б именика адвоката страних држављана, може поступати у Републици Србији само заједно са домаћим адвокатом.

Члан 101.

За упис у Уписник Б именика адвоката страних држављана кандидат мора испуњавати услове из чл. 6. и 14. Закона о адвокатури:

 1. да је уписан у именик адвоката у матичној држави,
 2. да има општу здравствену и потпуну пословну способност,
 3. да није у радном односу ван адвокатуре,
 4. да није осуђиван за кривично дело које би кандидата чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,
 5. непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,
 6. достојност за бављење адвокатуром,
 7. обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом АК Србије,
 8. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу АК Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,
 9. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији

Члан 102.

Уз захтев за упис у Уписник Б Именика адвоката страних држављана, адвокат - страни држављанин је дужан да достави доказе о испуњености услова за упис, и то:

 1. потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има статус адвоката, у изворнику и овереном преводу на српски језик, не старије од три месеца,
 2. уверење о положеном правосудном и адвокатском испиту у Републици Србији,
 3. уверење да се против кандидата за упис не води кривични поступак у матичној земљи и у Републици Србији,
 4. уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној држави,
 5. лекарско уверење о општој здравственој способности у Републици Србији,
 6. оверену копију путне исправе или копију путне исправе и оригинал на увид,
 7. изјаву да нема заснован радни однос ван адвокатуре,
 8. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,
 9. да има обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом АК Србије,
 10. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији,
 11. две фотографије новијег датума.

Страни документи се достављају у изворнику и овереном преводу по прописима у Републици Србији.

Члан  103.

Адвокатска комора по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова прописаних Законом о адвокатури и овим статутом, и то о:

 1. неосуђиваности кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,
 2. достојности за бављење адвокатуром,
 3. протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката страних држављана било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Члан  104.

Испуњеност услова за упис у именик адвоката страних држављана - Уписник Б, у погледу неосуђиваности кандидата за кривична дела која га чине недостојним поверења за бављење адвокатуром и о достојности за бављење адвокатуром, Управни одбор АК Шапца цени по слободној оцени.

Члан 105.

Пре доношења решења о упису у Именик адвоката страних држављана - Уписник Б, кандидат је дужан да изврши уплату трошкова уписа и достави доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Члан 106.

АК Шапца је дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвоката, омогући кандидату адвокату страном држављанину полагање адвокатске заклетве.

Адвокатска заклетва полаже се на српском језику пред председником АК Шапца или лицем које он овласти.

Адвокатска заклетва гласи:

"Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати Устава, закона и других прописа, статута адвокатске коморе и Кодекса професионалне етике адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре."

Након усмено положене заклетве кандидат потписује свечану изјаву са текстом заклетве.

Члан  107.

АК Шапца на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката страних држављана - Уписник Б и издаје кандидату адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, његов професионални назив у матичној држави, лични број или јединствени матични број грађана (ЈМБГ), број путне исправе, његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, податке о уписнику у који је уписан, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом Адвокатске коморе Србије.

                                                                    

Члан 108.

Адвокат - страни држављанин уписан у уписник Б именика адвоката, после три године непрекидног бављења адвокатуром у Републици Србији, стиче право да поднесе захтев за упис у именик адвоката који се води за адвокате држављане Републике Србије, без испитивања услова за упис.

5.Упис у именик адвокатских приправника

Члан  109.

Адвокатски приправник може да започне обављање приправничке вежбе ако је уписан у именик адвокатских приправника и ако је положио заклетву адвокатског приправника.

Члан 110.

Услови за доношење одлуке о упису у именик адвокатских приправника су:

 1. диплома правног факултета стечена у Републици Србији или диплома правног факултета стечена у страној држави и призната у складу са прописима који уређују област високог образовања
 2. држављанство Републике Србије
 3. општа здравствена и потпуна послововна способност
 4. непостојање радног односа
 5. неосуђиваност за кривично дело које би кандидата чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром
 6. непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника, или директора у правном лицу, председника управног одбора у добитном правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,
 7. непостојање положеног правосудног испита или радног искуства које кандидату даје право на полагање правосудног испита,
 8. достојност за обављање адвокатске службе
 9. закључен уговор о раду са адвокатом који има најмање 3 године адвокатске праксе, седиште канцеларије на територији АК Шапца и важећу адвокатску легитимацију или закључен уговор о раду са друштвом у коме исте услове испуњава адвокат који је означен да ће бити задужен за реализацију плана и програма обуке адвокатског приправника, надзирати његов рад и стручно усавршавање

Члан 111.

Захтев за упис у именик адвокатских приправника подноси се у писменој форми Управном одбору АК Шапца.

Уз захтев за упис у именик адвокатских приправника кандидат је дужан да приложи у оригиналу или овереном препису:

 1. уверење о држављанству Републике Србије,
 2. диплому правног факултета или уверење о дипломирању,
 3. уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак,
 4. уверење центра за социјални рад да кандидат није лишен пословне способности,
 5. лекарско уверење о општој здравственој способности,
 6. копију личне карте,
 7. уговор о раду,
 8. две фотографије,
 9. извод из матичне књиге рођених.

Уз захтев кандидат даје податке о евентуалном ранијем кретању у служби прилажући копију радне књижице и попуњава упитник који му даје служба АК Шапца.

У именик адвокатских приправника неће се уписати кандидат који испуњава услове за полагање правосудног испита, или услове за упис у именик адвоката.

За упис у именик адвокатских приправника аналогно се примењују одредбе овог статута којима је регулисан поступак уписа у именик адвоката АК Шапца.

Члан 112.

АК Шапца по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из Закона о адвокатури и овог статута и то о:

 1. неосуђиваности кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,
 2. достојности за бављење адвокатуром,
 3. протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвокатских приправника било које од адвокатских комора у саставу АК Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Члан  113.

АК Шапца је дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвокатских приправника омогући кандидату за адвокатског приправника полагање приправничке заклетве.

Приправничка заклетва полаже се пред председником АК Шапца или лицем које он овласти.

Приправничка заклетва гласи:

"Заклињем се да ћу дужност адвокатског приправника обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати става, закона и других прописа, статута адвокатске коморе и кодекса професионалне етике адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре."

Члан 114.

На дан положене приправничке заклетве, АК Шапца доноси решење о упису у именик адвокатских приправника и издаје приправничку легитимацију.

На приправничку легитимацију сходно се примењују одредбе закона о адвокатури, Статута АК Србије и овог Статута којима је уређен изглед и садржина адвокатске легитимације.

Члан 115.

На упис у подлистак волонтера који се води у оквиру именика адвокатских приправника сходно се примењују одредбе овог статута о упису у Именик адвокатских приправника.

6. Привремени престанак и забрана бављења адвокатуром

6.1. Привремени престанак права на бављење адвокатуром

Члан 116.

Адвокат има право на привремени престанак права на бављење адвокатуром:

 1. због стручног усавршавања или других оправданих разлога, док трају разлози,
 2. за време привремене спречености услед болести, породиљског одсуства, одсуства за негу детета и других здравствених разлога,
 3. због избора за народног посланика, посланика или одборника, у трајању посланичког или одборничког мандата.

Адвокат је дужан да најкасније 30 дана пре почетка коришћења права из става 1. тачка 1) овог члана и у року од 30 дана од настанка привремене спречености из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, достави АК Шапца образложени захтев са одговарајућим доказом и подацима о почетку и трајању привременог престанка рада.

Члан 117.

Адвокату привремено престаје право на бављење адвокатуром у случају избора, именовања или постављења на јавну функцију, која захтева заснивање радног односа у органу Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Адвокат је дужан да у року од 30 дана од дана почетка обављања јавне функције из става 1. овог члана, поднесе АК Шапца захтев за привремени престанак права на бављење адвокатуром.

Ако адвокат не поступи у складу са обавезом из става 2. овог члана,  АК Шапца ће, по службеној дужности, донети решење о његовом брисању из именика адвоката.

Ако адвокат, у року од 60 дана од дана престанка јавне функције из става 1. овог члана, не поднесе захтев да му се одобри даљи наставак бављења адвокатуром,  АК Шапца ће донети одлуку о његовом брисању из именика адвоката са даном престанка јавне функције.

Члан  118.

У случају привременог престанка бављења адвокатуром из члана 39. Закона о адвокатури, АК Шапца доноси решење о коришћењу права на привремени престанак права на бављење адвокатуром , којим одређује основ, дужину трајања привременог престанка права на бављење адвокатуром и привременог заменика.

Привремени заменик из става 1. овог члана, може бити само адвокат уписан у именик адвоката АК Шапца.

За привременог заменика одредиће се адвокат кога предложи привремено замењивани адвокат, уколико приложи писмену сагласност тог адвоката, а ако таквог предлога или сагласности нема, тада адвокат кога одреди АК Шапца, водећи рачуна о међусобним односима привремено замењиваног адвоката и његовог могућег заменика, као и о сродности области права којима се они у пракси баве.

Привремени престанак права на бављење адвокатуром почиње да тече најраније од дана поднетог захтева.

Члан  119.

У периоду коришћења права на привремени престанак права на бављење адвокатуром, адвокат који то право користи задржава статус адвоката, плаћа чланарину АК Шапца , а мирују му права и дужности адвоката.

Адвокат који користи права на привремени престанак права на бављење адвокатуром, дужан је да депонује адвокатску легитимацију у служби АК Шапца.

АК Шапца дужна је да о коришћењу права на привремени престанак права на бављење адвокатуром, обавести судове и надлежне државне органе.

6.2. Привремена забрана бављења адвокатуром

Члан 120.

Привремена забрана бављења адвокатуром може се одредити само под условима прописаним Законом о адвокатури, Статутом АК Србије и овим статутом.

Адвокату ће се привремено забранити бављење адвокатуром, ако је против њега:

 1. одређен притвор,
 2. покренут поступак за поништај уписа у именик адвоката.

Адвокату се може привремено забранити бављење адвокатуром:

 1. ако је против њега покренут кривични или дисциплински поступак за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром,
 2. ако својим поступцима отежава или онемогућава вођење дисциплинског поступка који је против њега покренут,
 3. ако се након подигнуте оптужнице, против истог адвоката подигне једна или више нових оптужница за тежу повреду дужности адвоката.

АК Шапца ће решењем о одређивању привремене забране бављења адвокатуром:

 1. одлучити о времену трајања забране,
 2. одредити привременог заменика, водећи рачуна о мерилима из члана 41. став 3. Закона о адвокатури.

Члан 121.

Уколико се привремена забрана изриче због вођења дисциплинског поступка, дисциплински орган пред којим се поступак води доставиће Управном одбору АК Шапца на увид списе предмета и дати евентуална разјашњења.

Уколико се привремена забрана изриче због вођења кривичног поступка, од органа који тај поступак води може се тражити одобрење за увид у списе предмета, као и усмена или писмена објашњења.

Орган који је донео коначну одлуку о привременој забрани бављења адвокатуром може исту укинути и пре окончања дисциплинског или кривичног поступка, по захтеву адвоката, дисциплинског органа или по сопственој иницијативи, уколико нађе да су престали разлози због којих је одређена привремена забрана.

Адвокат против кога је покренут поступак ради привремене забране бављења адвокатуром, може да на сопствени писмени захтев присуствује седници органа који одлучује о привременој забрани и да се изјасни о околностима које му се стављају на терет.

Члан 122.

Адвокат коме је изречена привремена забрана обављања адвокатске делатности (суспензија), не може за то време обављати адвокатску делатност, нити било које послове (службеник и сл.) у адвокатској канцеларији.

Члан  123.

О предлогу за одређивање привремене забране одлучује Управни одбор АК Шапца решењем на предлог дисциплинског тужиоца, већа дисциплинског суда које поступа у том предмету или по сопственој иницијативи, а након подизања дисциплинске оптужнице.

Против решења Управног одбора АК Шапца о привременој забрани обављања адвокатуре, дозвољена је жалба Управном одбору АК Србије у року од 15 дана од дана достављања.

Жалба се подноси АК Шапца у  два примерка.

Члан 124.

Жалба против решења о привременој забрани бављења адвокатуром не задржава његово извршење.

О привременој забрани бављења адвокатуром  АК Шапца обавештава све судове у Републици Србији, Адвокатску комору Србије и  адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

7. Дисциплинска одговорност и дисциплински поступак

Члан 125.

Адвокати и адвокатски приправници дужни су да се одговорно, стручно и савесно баве адвокатуром и чувају углед адвокатуре.

За повреде дужности и за нарушавање угледа адвокатуре, адвокати и адвокатски приправници одговарају дисциплински, према одредбама Закона о адвокатури, Статута АК Србије,овог Статута и Кодекса професионалне етике адвоката.

7.1. Дисциплински органи

Члан 126.

Дисциплински органи адвокатске коморе су Дисциплински тужилац и Дисциплински суд, које бира скупштина АК Шапца искључиво тајним гласањем.

Дисциплински органи су независни у свом раду.

Дисциплински органи су дужни да поступају хитно, а нарочито у случајевима вођења дисциплинског поступка у којима је донето решење о привременој забрани бављења адвокатуром.

Дисциплински органи подносе писмени извештај о свом раду Скупштини АК Шапца.

Члан 127.

Дисциплински тужилац је орган дисциплинског гоњења.

Дисциплински тужилац има два заменика, који у дисциплинском поступку имају иста права и дужности као и Дисциплински тужилац, а дужни су да поступају по његовим обавезним упутствима.

Члан  128.

Дисциплински суд АК Шапца састоји се од председника суда, заменика председника и четири судије.

Радом Дисциплинског суда руководи председник суда, а у његовој одсутности заменик председника суда.

Дисциплински суд суди у већу које чини троје судија тога суда.

О правним лековима против првостепених одлука дисциплинског суда АК Шапца одлучује веће Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије.

7.2. Дисциплински поступак

Члан  129.

Дисциплински поступак покреће Дисциплински тужилац АК Шапца.

У случају пресељења седишта адвокатске канцеларије или адвокатског приправника, дисциплински поступак се наставља и окончаће се пред дисциплинским органима адвокатске коморе пред чијим је органима започет тај поступак.

Дисциплински поступак може се покренути на основу пријаве коју подноси заинтересовано лице или државни орган, на основу предлога органа АК Србије , органа АК Шапца или по службеној дужности.

Дисциплинска пријава или предлог подноси се Дисциплинском тужиоцу АК Шапца писмено у два примерка са одговарајућим доказима.

Члан  130.

О поднетој пријави Дисциплински тужилац обавештава пријављеног адвоката уз достављање пријаве и приложених доказа са позивом да се изјасни о пријави,у року од осам дана од дана пријема,.

Уколико се пријављени адвокат не изјасни о наводима из дисциплинске пријаве у остављеном року, Дисциплински тужилац ће одлучити о пријави без изјашњења на основу расположивих доказа.

Дисциплински поступак се сматра покренутим, достављањем дисциплинске пријаве пријављеном адвокату на изјашњење.

Члан 131.

Пријављени адвокат у дисциплинском поступку може се бранити сам, а може ангажовати браниоца.

Пријављени адвокат може имати само једног браниоца.

Бранилац може бити само адвокат уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Србије.

Члан  132.

У току дисциплинског поступка, Дисциплински тужилац може тражити додатна објашњења и доказе од подносиоца пријаве или других државних органа, физичких и правних лица.

У случају да се подносилац пријаве не изјасни или не достави тражене податке, у остављеном року, Дисциплински тужилац ће донети одлуку о дисциплинској пријави на основу расположивих доказа.

Члан 133.

По приспећу изјашњења пријављеног адвоката, односно доставе додатних објашњења и доказа од подносиоца пријаве, Дисциплински тужилац одлучује решењем да ли ће подићи оптужницу или одбацити пријаву.

Члан 134.

Ако Дисциплински тужилац одбаци пријаву, подносилац пријаве не може преузети гоњење пред Дисциплинским судом АК Шапца, али може у року од осам дана од пријема решења о одбачају пријаве уложити приговор Дисциплинском тужиоцу Адвокатске коморе Србије.

                                                                         Члан  135.

Подигнуту оптужницу са свим доказима Дисциплински тужилац доставља Дисциплинском суду АК Шапца.

Оптужница ступа на правну снагу када председник дисциплинског већа закаже претрес.

Разлог предложене измене - Пошто се у дисциплинском поступку сходно примењује скраћени кривични поступак, онда је одредба става два овог члана сувишна.

Члан  136.

Председник Дисциплинског суда у року од осам дана од пријема дисциплинске оптужнице одређује трочлано веће које ће одлучивати по поднетој оптужници.

Члан  137.

Дисциплинско веће, по правилу, у року од осам дана уз позив за дисциплински претрес оптуженом адвокату доставља оптужницу.

Против подигнуте оптужнице оптужени адвокат нема право на приговор.

Члан  138.

Сва писмена првостепеног и другостепеног Дисциплинског тужиоца и Дисциплинског суда достављају се пријављеном, односно оптуженом адвокату преко седишта адвокатске канцеларије уписане у Именик адвоката, препорученом поштом уз повратницу.

У случају да достава не успе, иста ће се још једном поновити, а ако и друга достава не успе, следећа ће се извршити преко огласне табле АК Шапца .

Протеком осмог дана од дана истицања на информативном паноу и огласној табли достава се сматра уредно извршеном.

Уколико пријављени, односно оптужени адвокат ангажује браниоца, сва писмена у дисциплинском поступку се достављају и браниоцу, по правилима достављања из става 1. овог члана.

Рокови за жалбу рачунају се од дана достављања оптуженом, а ако има браниоца, од дана када је извршена прва достава.

Члан  139.

Дисциплински претрес се може одржати у одсутности уредно позваног оптуженог адвоката и његовог браниоца који свој изостанак нису оправдали.

Члан  140.

Дисциплински претреси одржавају се у седишту АК Шапца.

Члан 141.

Након спроведеног дисциплинског претреса, веће Дисциплинског суда доноси пресуду, којом се оптужени адвокат:

 1. оглашава кривим,
 2. ослобађа од оптужбе, ако се утврди да повреда која је предмет оптужбе не представља лакшу, односно тежу повреду дужности и угледа адвокатуре или ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорност или ако нема доказа да је оптужени адвокат повреду извршио или се утврди да дело није учинио,
 3. којом се оптужба одбија ако Дисциплински тужилац одустане од оптужнице или ако се утврди да је наступила застарелост дисциплинског гоњења.

Члан  142.

У пресуди којом се окривљени адвокат оглашава кривим, веће Дисциплинског суда наводи:

 1. повреду за које се оглашава кривим, те чињенице и околности које чине лакшу или тежу повреду угледа и дужности адвоката;
 2. дисциплинску меру која је оптуженом адвокату изречена;
 3. одлуку о трошковима поступка.

Приликом одмеравања и изрицања дисциплинске мере Дисциплински суд узима у обзир степен утврђене одговорности, тежину последица повреде дужности и угледа адвокатуре, субјективне и објективне околности под којима је повреда извршена, насталу штету, побуде, ранију кажњаваност за дисциплинске преступе и материјалне прилике учиниоца.

Члан  143.

Одлуком Дисциплинског суда одлучује се и о трошковима поступка, које је оптужени адвокат дужан да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Трошкови дисциплинског поступа утврђује се у складу са мерилима из одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Члан  144.

У дисциплинском поступку не може се одлучивати о захтеву за накнаду штете настале извршењем дисциплинске повреде.

Члан  145.

Писмени отправак пресуде доставља се оптуженом адвокату, његовом браниоцу и Дисциплинском тужиоцу у року од 30 дана од дана закључења дисциплинског претреса.

7.3. Жалба против првостепене пресуде

Члан  146.

Против пресуде Дисциплинског суда АК Шапца оптужени адвокат, његов бранилац и Дисциплински тужилац могу изјавити жалбу у року од осам дана код поступака лакше повреде дужности и угледа адвоката, односно у року од 15 дана код поступака за теже повреде дужности и угледа адвоката од дана пријема одлуке.

Рок за жалбу рачуна се од дана достављања Дисциплинском тужиоцу и оптуженом. Ако оптужени има браниоца рок за жалбу за оптуженог рачуна се од дана када је извршена прва достава.

Примерак жалбе доставља се противној странци, која може дати одговор у року од три дана код поступака за лакше поведе дужности и угледа адвоката, односно у року од осам дана код поступака за теже повреде дужности и угледа адвоката.

Члан  147.

Правоснажно изречене дисциплинске мере уносе се у евиденцију дисциплинских мера, а примерак одлуке се одлаже у досије осуђеног адвоката.

 1. 7.4.Спајање и раздвајање поступка

Члан  148.

Дисциплински тужилац после подигнуте оптужнице може ставити предлог за спајање или раздвајање поступка.

Дисциплински тужилац предлог из става 1. овог члана може поднети најкасније осам дана пре заказаног претреса Дисциплинском суду АК Шапца. О поднетом предлогу одлучује председник првостепеног Дисциплинског суда.

Против одлуке председника првостепеног Дисциплинског суда подносилац предлога нема право жалбе.

Члан  149.

У току трајања дисциплинског претреса одлуку о спајању и раздвајању дисциплинског поступка доноси Веће Дисциплинског суда АК Шапца.

7.5. Изузеће

Члан  150.

У току трајања дисциплинског поступка може се поднети захтев за изузеће.

Захтев за изузеће мора бити образложен.

О захтеву за изузеће заменика председника и судија Дисциплинског суда одлучује председник Дисциплинског судаАК Шапца.

О захтеву за изузеће председника Дисциплинског суда АК Шапца одлучује председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије.

Захтев за изузеће Дисциплинског тужиоца и његовог заменика није дозвољен.

7.6. Ток поступка

Члан 151.

Дисциплински поступак је хитан.

Члан  152.

У случају одлагања главног претреса и у случају промене једног или више чланова већа, изведени докази се неће поново изводити, већ ће се записници о изведеним доказима прочитати, осим ако веће другачије не одлучи.

Члан  153.

Председник већа одржава ред током главног претреса и овлашћен је да у случају нарушавања реда, удаљи са главног претреса лице које нарушава ред.

Члан 154.

Одредбе Законика о кривичном поступку сходно се примењују на дисциплински поступак, на све оно што није уређено Законом о адвокатури, Статутом АК Србије и овим Статутом.

7.7. Извршење дисциплинских одлука

Члан 155.

Председник Дисциплинског суда доставља дисциплинску пресуду Управном одбору АК Шапца  у року од осам дана по коначности пресуде Дисциплинског суда АК Шапца, ради спровођења извршења.

Члан 156.

Коначну пресуду Дисциплинског суда којом је изречена дисциплинска мера брисања из именика адвоката, извршава Управни одбор АК Шапца по хитном поступку и по службеној дужности.

Члан 157.

Управни одбор АК Шапца, на првој седници по пријему коначне пресуде Дисциплинског суда, извршава пресуду Дисциплинског суда којом је изречена дисциплинска мера брисања из именика адвоката, доношењем решења о престанку права на бављење адвокатуром у смислу одредбе члана 83. став 1. тачка 4. Закона о адвокатури.

Члан 158.

Управни одбор АК Шапца ће коначну пресуду Дисциплинског суда којом је изречена новчана казна са одређеним роком ради извршења - уплате изречене новчане казне и трошкова поступка, по истеку рока за извршење обавезе, извршити подношењем предлога надлежном суду ради извршења - наплатом изречене новчане казне и досуђених трошкова поступка.

Члан  159.

Против решења Управног одбора АК Шапца, којом се утврђује престанак права на бављење адвокатуром, донетим на основу коначне пресуде Дисциплинског суда АК Шапца одговорни адвокат има право жалбе Управном одбору Адвокатске коморе Србије у року од три дана и то ако:

- пресуда Дисциплинског суда није коначна,

- ако је наступила апсолутна застарелост извршења.

Члан  160.

По правноснажности решења о брисању из именика адвоката, односно изреченој новчаној казни, изречена дисциплинска мера уноси се у досије осуђеног адвоката.

7.8. Повреде дужности и угледа адвоката

Члан 161.

Повреде дужности адвоката могу бити теже и лакше.

Члан  162.

Лакше повреде дужности и угледа адвокатуре су нарушавање дужности и угледа адвокатуре мањег значаја.

Лакше повреде дужности адвоката су:

1) ако лакше повреди законске обавезе према адвокатском приправнику;

2) ако лакше повреди Кодекс професионалне етике адвоката.

Члан 163.

Под тежом повредом дужности адвоката и угледа адвокатуре сматра се нарушавање дужности и угледа адвокатуре прописаних законом, Статутом Адвокатске коморе Србије, Статутом АК Шапца и Кодексом професионалне етике адвоката.

Теже повреде дужности адвоката су:

 1. очигледно несавестан рад у адвокатури;
 2. пружање правне помоћи у случајевима у којима је адвокат дужан да одбије пружање правне помоћи;
 3. бављење пословима који су неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре;
 4. тражење накнаде веће од накнаде прописане тарифом;
 5. одбијање издавања странци, на захтев странке, обрачуна награде и накнаде трошкова за извршене радње и издатке за трошкове;
 6. заступање код судова, државних органа и других организација противно закону, Статуту АК Србије, овом статуту и Кодексу професионалне етике адвоката;
 7. несавесно заступање;
 8. невраћање, на захтев странке, списа и докумената;
 9. неизвршење и непоступање по одлукама органа коморе;
 10. непоступање по захтеву органа коморе;
 11. ако узастопно, неоправдано, изостане са две седнице органа адвокатске коморе у који је изабран или органа АК Србије,
 12. очигледно недолично и увредљиво понашање према другом адвокату, адвокатском приправнику, противној или својој странци, суду, сведоку, вештаку, судском тумачу или учеснику у поступку који има својство службеног лица;
 13. очигледно недостојно понашање у јавним активностима и у приватном животу када је доступан увиду и оцени јавности, којима се наноси штета угледу адвокатуре;
 14. давање нетачних података којима се органи коморе доводе у заблуду при доношењу одлука;
 15. несавесно вршење послова привременог заменика, или преузиматеља адвокатске канцеларије;
 16. несавесно вођење послова и неоправдан губитак документације странке;
 17. неоправдано, ван разумног рока, задржавање новца наплаћеног за рачун странке;
 18. куповина на јавној продаји на којој заступа странку, ствари које су изложене продаји за свој рачун или рачун другог лица;
 19. повреда права адвокатског приправника на пракси у адвокатској канцеларији;
 20. омогућавање рада адвокатском приправнику без надзора;
 21. стављање печата канцеларије на туђе поднеске;
 22. неизвршавање материјалних обавеза према комори;
 23. давање изјава у јавности и иступање у јавности срачунато на рекламирање и истицање своје личности;
 24. истовремено заступање интереса две странке у поступку када су им интереси супротни;
 25. злоупотреба поверења странке коју заступа;
 26. нелојално преузимање странке од других адвоката;
 27. бављење пословима који не спадају у послове адвокатуре, осим Законом о адвокатури дозвољених;
 28. неоправдано одбијање пружања правне помоћи;
 29. заступање пред судовима или другим органима који воде поступак без важеће адвокатске легитимације;
 30. заступање пред надлежним правосудним или државним органом под дејством алкохола или наркотика;
 31. прекомерно уговарање награде или накнаде трошкова противно одредбама Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката или тражење награде од странке коју је дужан да заступа бесплатно;
 32. одавање пословне тајне;
 33. фалсификовање записника или друге документације;
 34. обављање адвокатуре на непосредан или посредан начин за време привременог одсуства или привремене забране бављења адвокатуром;
 35. прибављање клијентеле преко посредника;
 36. држање филијале адвокатске канцеларије;
 37. необавештавање АК Шапца о прекиду или обустави свог рада у року од 30 дана од дана наступања промене;
 38. уколико председник и потпредседник АК Шапца или било ко од чланова Управног одбора АК Шапца, онемогући сазивање скупштине АК Шапца;
 39. ако чланови једног органа онемогућавају рад другог органа;
 40. тежа повреда Кодекса професионалне етике адвоката;
 41. непријављивање промене седишта адвокатске канцеларије;
 42. ако адвокат или члан адвокатског ортачког друштва се бави адвокатуром током привремене забране бављења или привременог престанка права на бављење адвокатуром.

Члан  164.

За лакше повреде дужности и угледа адвокатуре може се изрећи опомена или новчана казна, а за теже повреде може се изрећи новчана казна или мера брисања из именика адвоката, сходно члану 77. Закона о адвокатури.

8. Неспојиви послови

Члан  165.

Адвокат не сме да се бави пословима који су неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре.

Адвокат не може имати другу регистровану самосталну делатност.

Адвокат нема право да заснива радни однос, осим у адвокатском ортачком друштву, да буде статутарни заступник, директор или председник управног одбора у правном лицу, осим у спортским, културним и непрофитним организацијама под условомда обављање те функције не доводи до сукоба интереса, члан или председник извршног одбора банке, заступник државног капитала, прокуриста или лице које има утврђену забрану конкуренције.

Неспојиви послови са угледом и независношћу адвокатуре су и послови посредовања у промету роба и услуга, стечајног управника, ликвидационог управника, судског вештака, судије, јавног тужиоца, јавног правобраниоца, јавног бележника, приватног извршитеља, или послови у чијем обављању може доћи до сукоба интереса.

                                      

9. Престанак права на бављење адвокатуром

Члан 166.

Адвокату престаје право на бављење адвокатуром:

 1. на лични захтев, од дана који је одредио у захтеву, а у случају да у захтеву за брисање из именика адвоката није одређен дан престанка права бављења адвокатуром или је одређен дан који претходи дану подношења захтева - од дана доношења одлуке о брисању из именика адвоката;
 2. у случају смрти или проглашења за умрлог - даном смрти, односно проглашења за умрлог;
 3. у случају потпуног или делимичног лишења пословне способности - од дана правноснажности одлуке надлежног суда;
 4. у случају изрицања дисциплинске мере брисања из именика адвоката - од дана коначности одлуке о брисању из именика;
 5. у случају изрицања мере безбедности забране бављења адвокатуром у кривичном поступку - од дана правноснажности пресуде надлежног суда;
 6. у случају осуде за кривично дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром - од дана правноснажности пресуде надлежног суда;
 7. у случају осуде за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци - од дана ступања на издржавање казне, о чему надлежну адвокатску комору обавештава суд надлежан за извршавање кривичних санкција;
 8. у случају да се не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци - од дана доношења коначне одлуке о брисању из именика;
 9. у случају заснивања радног односа ван адвокатуре, уписа у регистар предузетника, стицања статуса статутарног заступника, именовања за директора или председника управнога одбора у правном лицу, осим у спортским, културним и непрофитним организацијама под условомда обављање те функције не доводи до сукоба интереса, избора или именовања за члана или председника извршног одбора банке, именовања за заступника државног капитала или за прокуристу - од дана заснивања радног односа, уписа у регистар, именовања или избора;
 10. у случају да не закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности - од дана доношења коначне одлуке о брисању из именика;
 11. у случају да адвокату уписаном у Уписник А и Уписник Б именика адвоката, престане својство адвоката или му буде забрањен рад у матичној држави - од дана доношења одлуке надлежног органа матичне државе.

Сматраће се да се адвокат не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци, ако у том року нису могле да му се доставе писмена на адресу седишта адвокатске канцеларије или ако у том року не извршава материјалне обавезе према АК Шапца, што се утврђује одлуком АК Шапца.

У случају престанка права на бављење адвокатуром из члана 83. Закона о адвокатури, пре покретања поступка утврђења испуњености услова из тог члана, надлежни орган АК Шапца дужан је да достави упозорење адвокату о постојању разлога за брисање и укаже на последице.

Након коначности одлуке о наступању услова за брисање из именика адвоката,  АК Шапца је дужна да у року од 15 дана од дана наступања неког од разлога за престанак права на бављење адвокатуром из става 1. овог члана, донесе решење о брисању из именика адвоката, спроведе брисање из именика адвоката и именује преузиматеља предмета адвокатске канцеларије.

Ако је адвокат престао да се бави адвокатуром на лични захтев, има право да сам предложи преузиматеља своје адвокатске канцеларије.

Достављање свих писмена спровешће се у складу са одредбом овог статута о достављању писмена у дисциплинском поступку.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на адвокатске приправнике.

Члан  167.

Решење о брисању из именика адвоката у случајевима из става 1. тач. 1, 2. и 3. претходног члана, доноси председник АК Шапца.

У случају брисања из именика адвоката из разлога прописаних чланом 83. став 1. тач. 4-11. Закона о адвокатури решење о брисању донеће председник АК Шапца,  по коначности одлуке Управног одбора АК Шапца да су испуњени услови за брисање из именика адвоката.

Против одлуке Управног одбора АК Шапца о испуњености услова за брисање из именика адвоката из става 2. овог члана, дозвољена је жалба Управном одбору Адвокатске коморе Србије у року од 15 дана од дана пријема преко Управног одбора АК Шапца.

Против решења о брисању из именика адвоката из става 2. овог члана, дозвољена је посебна жалба Управном одбору Адвокатске коморе Србије.

Члан 168.

Решење о брисању адвокатског приправника и адвокатског приправника волонтера из одговарајућег именика адвокатских приправника, доноси председник АК Шапца.

У случају брисања из именика адвоката због небављења адвокатуром дуже од шест месеци, доноси се и решење о брисању адвокатских приправника и адвокатских приправника волонтера запослених код тог адвоката.

Против решења о брисању из именика адвокатских приправника и адвокатских приправника волонтера, дозвољена је жалба у року од 15 дана од дана пријема Управном одбору АК Србије.

Члан  169.

По истеку две године од испуњеног услова за полагање правосудног испита, АК Шапца по службеној дужности доноси решење о брисању адвокатског приправника или адвокатског приправника волонтера из одговарајућег именика адвокатских приправника.

ОСМИ ДЕО

ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТА

Члан 170.

Адвокат је дужан:

 1. да се стварно и стално бави адвокатуром;
 2. да правну помоћ пружа стручно и савесно, у складу са Законом, Статутом АК Србије, овим Статутом и Кодексом професионалне етике адвоката;
 3. да чува пословну адвокатску тајну;
 4. да у професионалном раду и у приватном животу који је доступан јавности чува углед адвокатуре.

Члан 171.

Адвокат има право да се адвокатуром бави на целој територији Републике Србије.

Адвокат има право да се адвокатуром бави и на територији стране државе, у складу са потврђеним међународним уговорима и прописима те државе о праву на рад страних адвоката.

Члан 172.

Адвокат је дужан да стално стиче и усавршава знања и вештине потребне за стручно, независно, самостално, делотворно и етично обављање адвокатске службе, у складу са програмом стручног усавршавања који доноси АК Србије.

Адвокат који има адвокатског приправника дужан је да му обезбеди одговарајуће услове за рад и одлуку у складу са сврхом приправничке праксе, да спроводи план и програм обуке и да надзире његов рад и стручно усавршавање.

Члан 173.

Адвокат слободно одлучује да ли ће прихватити прижање правне помоћи, осим у случајевима предвиђеним Законом о адвокатури, Статутом АК Србије, овим Статутом и Кодексом професионалне етике адвоката.

Адвокат не може одбити пружање правне помоћи ако га као заступника или браниоца у складу са законом постави суд, други државни орган или адвокатска комора, осим ако постоје разлози предвиђени Законом о адвокатури, Статутом АК Србије, овим Статутом и Кодексом професионалне етике адвоката због којих је дужан да одбије заступање.

Члан 174.

Адвокат је дужан да одбије пружање правне помоћи:

 1. ако је у истој правној ствари заступао супротну странку;
 2. ако је био адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у којој се у истој правној ствари заступа или је заступана супротна странка;
 3. ако је члан или је био члан заједничке адвокатске канцеларије или адвокатског ортачког друштва, у којима се у истој правној ствари заступа или је заступана супротна странка;
 4. ако је у истој правној ствари поступао као носилац правосудне функције или службено лице у државном органу, органу територијалне аутономије или органу јединице локалне самоуправе;
 5. ако су интереси странке која тражи правну помоћ у супротности са његовим интересима или интересима његових блиских сродника, сарадника или других странака, а што се прописује статутом АК Србије, овим Статутом и Кодексом професионалне етике адвоката;
 6. ако постоје оправдани разлози предвиђени Кодексом професионалне етике адвоката;
 7. у другим случајевима утврђеним законом, Статутом АК Србије, овим Статутом и Кодексом професионалне етике адвоката.

Члан 175.

Адвокат је дужан да у складу са Законом о адвокатури, Статутом АК Србије, овим Статутом и Кодексом професионалне етике адвоката, чува као професионалну тајну и да се стара да то чине и лица запослена у његовој адвокатској канцеларији, о свему што му је странка или њен овлашћени представник поверио или што је у предмету у коме пружа правну помоћ на други начин сазнао или прибавио, у припреми, током и по престанку заступања.

Обавеза чувања пословне тајне није временски ограничена.

Обавеза чувања пословне тајне је гарантовано људско право странке.

Начин чувања адвокатске тајне и поступање у вези са пословном тајном, ближе се уређују Кодексом професионалне етике адвоката.

Члан 176.

Адвоката може заменити адвокатски приправник запослен у његовој канцеларији или други адвокат непосредно или посредством свог адвокатског приправника, у складу Законом о адвокатури, Законом о парничном поступку, Законом о кривичном поступку и другим законима.

За пропусте адвокатског приправника одговара адвокат код кога је адвокатски приправник запослен.

Члан 177.

Адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој рад у складу са Тарифом, коју доноси Управни одбор АК Србије.

Обрачун о награди и накнади трошкова адвоката представља веродостојну исправу у извршном поступку.

Члан 178.

Забрањено је рекламирање адвоката, заједничке адвокатске канцеларије и адвокатског ортачког друштва.

Забрана рекламирања и допуштени начин представљања ближе се уређују Кодексом професионалне етике Адвоката.

Члан 179.

Адвокат има право да бира и да буде биран у органе АК Србије и органе АК Шапца у складу са њиховим статутима.

Адвокат има право да, у складу са Статутом АК Србије и овим статутом, учествује у раду органа АК Србије и АК Шапца у складу са њиховим статутима и другим актима АК Србије и АК Шапца.

Адвокати који су изабрани за носиоце функција или чланове органа у АК Србије и адвокатској комори у саставу АК Србије, дужни су да се изјасне у року од 15 дана, коју ће функцију вршити у следећем мандатном периоду.

Члан 180.

Адвокат је дужан да уредно плаћа чланарину и испуњава друге материјалне обавезе прописане одлукама органима АК Шапца.

Члан 181.

Адвокат је дужан да стави свој потпис и печат на сваку исправу, поднесак и допис који је саставио.

Члан 182.

Адвокат је дужан да на згради на којој се налази адвокатска канцеларија има истакнуту таблу која садржи назив „Адвокат“ и име и презиме адвоката.

Адвокат – страни држављанин на табли истиче назив професије и на језику матичне државе.

Члан 183.

Адвокат има печат који садржи назив „адвокат“, име и презиме адвоката и адресу седишта адвокатске канцеларије.

Члан 184.

Адвокат може да има само једно седиште канцеларије.

Адвокат може пружати правну помоћ само у својој канцеларији, осим када заступа на расправама, претресима, увиђајима, реконструкцијама, преговорима или на закључењу правних послова или на другим местима кад за то природа посла захтева.

Изузетно због посебних околности случаја и природе правне помоћи, адвокат може пружити правну помоћ и у стану или пословној просторији странке.

Адвокат је дужан да пријави промену седишта своје адвокатске канцеларије са територије АК Шапца у року од 15 дана од дана промене седишта.

У адвокатској канцеларији, не може да се обавља било каква друга делатност осим послова судског тумача.

Члан 185.

Адвокатска канцеларија по свом изгледу и уређењу мора бити у складу са значајем и угледом адвокатуре и условима неопходним за чување пословне тајне.

Разговор са странком је поверљивог карактера и њему могу присуствовати адвокат, странка, адвокатски приправник или лице запослено у адвокатској канцеларији и лице са чијим се присуство сагласи странка.

Адвокат је дужан да списе води уредно и тачно, да их чува на начин који обезбеђује поштовање пословне тајне.

Изглед адвокатске табле, изглед и опрема адвокатске канцеларије, као и неопходни технички услови за обављање адвокатске службе биће уређени посебним правилником.

Члан 186.

По престанку заступања адвокат је дужан да, на захтев странке, истој преда све списе и исправе из њеног предмета.

Члан 187.

Адвокат је дужан да чува списе и исправе странке у складу са Правилником о чувању архивске грађе у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима и Листом категорија регистраторског материјала у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима.

ДЕВЕТИ ДЕО

   ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Члан 188.

Адвокатски приправник има право на одговарајуће услове рада и на обуку у складу са сврхом приправничке вежбе и планом и програмом приправничке обуке који доноси Адвокатска комора Шапца

Зa врeмe припрaвничкe вежбе aдвoкaтски припрaвник имa прaвo нa зaрaду и oстaлa прaвa из рaднoг oднoсa, у складу са зaкoнoм и угoвoрoм о раду.

Члан 189.

Aдвoкaтски припрaвник дужaн је дa рaди пo упутствимa и у oквиру oвлaшћeњa дoбиjeних oд aдвoкaтa кoд кoгa je нa припрaвничкoj вежби, oсим aкo су oвa супрoтнa Устaву, зaкoну, Стaтуту Адвокатске коморе Србије, овом Статуту и Кoдeксу професионалне етике адвоката.

Прeд држaвним oргaнoм или другим лицeм, aдвoкaтски припрaвник мoжe дa зaмeњуje сaмo aдвoкaтa кoд кoгa je нa припрaвничкoj вежби, кaкo у случajу кaдa тaj aдвoкaт зaступa, тaкo и у случajу кaдa тaj aдвoкaт зaмeњуje другoг aдвoкaтa, у складу са законима.

Када један aдвoкaт замењује другог адвоката посредством свог приправника, адвокатски приправник је дужан да, под условима из става 1. овог члана, поступа по налозима замењиваног адвоката.

Адвoкaтски припрaвник нe мoжe сaмoстaлнo да се бави пoслoвима aдвoкaтурe.

Нaaдвoкaтскoг припрaвникa сходно се примењују oдрeдбe Зaкoнa о адвокатури, Статута АК Србије, овог Статута и Кодекса професионалне етике адвоката o дужнoстимa и дисциплинскojoдгoвoрнoсти aдвoкaтa.

Члан 190.

Адвокатском приправнику престаје статус приправника, ако ни после две године од стицања права на полагање правосудног испита, не положи правосудни испит,као и на захтев адвоката принципала или приправника. Уколико пре истека уговора, престане уговорни однос адвоката принципала и приправника, адвокат принципал дужан је да о томе обавести АК Шапца.

Након положеног правосудног испита приправнички стаж може трајати најдуже још годину дана, али не дуже од рока из става 1. овог члана.

Пo истeку рoкa из ст. 1. и 2. овог члaнa АК Шапца доноси решење о брисању из именика aдвoкaтских припрaвникa, по службеној дужности.

Члан 191.

На адвокатске приправнике волонтере сходно се примењују одредбе Закона о адвокатури, Статута АК Србије, овог Статута и Кодекса професионалне етике адвоката о адвокатским приправницима, као и посебни прописи о волонтерском раду.

Зa врeмe припрaвничког стажа, aдвoкaтски припрaвник волонтер нема права из члана 59. став 2. Закона о адвокатури.

ДЕСЕТИ ДЕО

ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Члан 192.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије за сваку годину утврђује годишњу висину минималне суме за закључење уговора о обавезном осигурању од професионалне одговорности код организације регистроване за ову врсту осигурања, најкасније до 30.октобра текуће године за наредну годину.

Члан 193.

АК Шапца можеда закључи уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности за случај да АК Србије не закључи такав уговор, о чему одлучује Управни одбор АК Шапца.

Адвокати који се определе за закључивање уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности дужни су да најкасније до 31.12. текуће године за наредну годину, доставе писмене изјаве АК Србије о сагласности и овлашћење да може у њихово име и за њихов рачун да закључи уговор о колективном осигурању.

Уколико адвокат не достави изјаву и овлашћење из претходног става овог члана у остављеном року, сматраће се да се определио за закључење уговора о индивидуалном обавезном осигурању од професионалне одговорности и дужан је да најкасније до 17.05. наредне године достави доказ о закљученом уговору о обавезном осигурању од професионалне одговорности према минимално прописаним условима из одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Уговор о колективном осигурању адвоката закључује се на период од годину дана и осигурани период почиње сваког 17.05., почев од 17.05.2012. као дана почетка примене одредбе члана 37. Закона о адвокатури о обавезном осигурању адвоката од професионалне одговорности.

Уколико се адвокат определи за закључење уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката, исти мора уплатити на пословни рачун АК Шапца сваке године износ годишње премије осигурања једнократно, пре него што Адвокатска комора Шапца закључи уговор са осигуравајућом кућом о колективном осигурању адвоката.

У случају да адвокат који се определио за закључење уговора о индивидуалном обавезном осигурању од професионалне одговорности не достави доказ о томе до 17.05.2012, односно 17.05. сваке наредне године закључио уговор о осигурању, том адвокату престаје право на бављење адвокатуром.

Члан 194.

Уколико адвокат има неизмирене материјалне обавезе према АК Шапца, не може закључити уговор о осигурању од професионалне одговорности преко колективне полисе осигурања.

Члан 195.

Адвокат – страни држављанин који уписан или који је поднео захтев у упис у именик адвоката – страних држављана Уписник А или Уписник Б мора закључити уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији, уколико полиса о осигурању у матичној држави не покрива евентуалне штете у обављању адвокатуре на територији Републике Србије.

Доказ о осигурању од професионалне одговорности адвокат – страни држављанин мора достављати сваке пословне године.

Адвокат – страни држављанин не може бити осигуран полисом о колективном осигурању адвоката држављана Републике Србије.

У случају да адвокат – страни држављанин не испуњава обавезе у погледу осигурања од професионалне одговорности адвоката, на њега се примењују одредбе Закона о адвокатури и овог Статута о престанку права на бављење адвокатуром.

ЈЕДАНАЕСТИ ДЕО

АДВОКАТСКИ ИСПИТ

Члан 196.

Полагање адвокатског испита је обавезно за све кандидате пре подношења захтева за упис у именик адвоката АК Шапца.

Адвокатски испит се састоји из провере знања Закона о адвокатури, Статута АК Србије , Статута АК Шапца, Кодекса професионалне етике адвоката, адвокатске тарифе, као и познавање међународних прописа који се односе на адвокатску професију.

Кандидат који није положио адвокатски испит стиче право на поновно полагање по протеку рока од 60 дана од неуспелог полагања.

Члан  197.

Управни одбор АК Шапца образује Комисију за полагање адвокатског испита и именује председника и чланове Комисије.

Комисија за полагање адвокатског испита састоји се од председника и 2 члана.

Председник и чланови Комисије имају своје заменике.

За председника и члана Комисије за полагање адвокатског испита може бити именован адвокат који испуњава следеће услове:

 1. најмање 15 година непрекидног стажа у адвокатури пре именовања,
 2. да је пре именовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или АК Шапца,
 3. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе именовању,
 4. да није кривично осуђиван за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,
 5. да није члан органа политичке странке.

Члан  198.

Начин рада и одлучивања Комисије за полагање адвокатског испита уређује се посебним Правилником који доноси АК Шапца.

Члан  199.

Начин полагања адвокатског испита, оцењивање кандидата и изглед уверења о положеном адвокатском испита уређује се правилником за полагање адвокатског испита Адвокатске коморе Србије.

Кандидати адвокатски испит полажу пред испитном комисијом која се састоји од три члана и коју именује председник Комисије за полагање адвокатског испита АК Шапца.

Уверење о положеном адвокатском испиту издаје АК Шапца на основу извештаја своје Комисије за полагање адвокатског испита.

Уверење о положеном адвокатском испиту потписују председник Комисије за полагање адвокатског испита и председник АК Шапца пред чијом комисијом је кандидат испит положио.

Члан 200.

Кандидати сносе трошкове полагања адвокатског испита.

Из новчаних средстава остварених по ст. 1 овог члана обезбеђују се средства за техничку припрему и организовање испита, трошкове испитивача и издавање уверења.

ДВАНАЕСТИ ДЕО

АДВОКАТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТСКОГ

ПРИПРАВНИКА

1. Адвокатска легитимација

Члан  201.

АК Шапца, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација оверена за текућу годину служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, његову фотографију, редни број, дан, месец и годину уписа у именик адвоката, важност адвокатске легитимације, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом АК Шапца. Служба АК Шапца не може издавати потврде и уверења адвокатима који нису измирили доспеле обавезе на име чланарине, као ни адвокатским приправницима чији принципали нису измирили ову обавезу.

Важност адвокатске легитимације се неће продужити за текућу годину, нити заменити адвокату који није исплатио доспелу чланарину, до дана подношења легитимације на оверу односно подношења захтева за замену.

Адвокатска легитимације се неће оверити, нити заменити адвокату, који се налази на привременом одсуству или коме је изречена мера забране бављења адвокатуром.

Решење о привременом одсуству уручиће се адвокату пошто АК Шапца преда адвокатску легитимацију и легитимацију адвокатског приправника који је код њега на вежби.

Адвокатска легитимације ће се вратити адвокату по истеку привременог одсуства.

2. Легитимација адвокатског приправника

Члан  202.

АК Шапца, на дан положене заклетве адвокатског приправника, доноси решење о упису у именик адвокатских приправника и издаје легитимацију адвокатског приправника.

Легитимација адвокатског приправника садржи име и презиме адвокатског приправника, његову фотографију, редни број, дан, месец и годину уписа у именик адвокатских приправника, важност легитимације адвокатског приправника, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвокатског приправника предвиђене општим актом АК Шапца.

Легитимација адвокатског приправника се неће оверити нити заменити адвокатском приправнику који је на вежби код адвоката који се налази на привременом одуству или му је изречена мера привремене забране бављења адвокатуром.  

ТРИНАЕСТИ ДЕО

САРАДЊА АК ШАПЦА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,

ОРГАНИМА И АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА

Члан 203.

 

Сарадња АК Шапца са другим правним субјектима поред пружања стучне помоћи, остварује се и ради унапређења њеног деловања и остваривања њене улоге и заштите уставности и законитости у следећем:

-          закључивањем Уговора о обуци приправничког кадра тих субјеката у адвокатури и адвокатских приправника у њима,

-          укључивањем адвоката у рад органа тих субјеката, а нарочито стучних удружења и њихових асоцијација у којима својом активношћу могу да допринесу развоју правног система.

 

Члан 204.

АК Шапца сарађује са судовима опште и посебне надлежности, јавним тужилаштвима правобранилаштвима, управним органима и другим организацијама на свом подручју, разменом информација, организовањем заједничких састанака и другим облицима консултација ради разматрања питања од заједничког интереса за остваривање уставности и законитости и отклањања свих негативних појава у поступку примене закона и других прописима у судским поступцима и адвокатури у складу са својим општим актима, програмима рада и текућим потребама.

 

Члан 205.

 

АК Шапца сарађује са другим Адвокатским коморама у земљи и иностранству.

АК Шапца према Адвокатској комори Србије има права и дужности утврђене Законом и Статутом Адвокатске коморе Србије.

Извештаје и податке о свом раду и положају адвокатуре и другим значајним питањима, АК Шапца доставља на сопствену иницијативу или на њен захтев Адвокатској комори Србије.

 

ЧЕТРНАЕСТИ ДЕО

ОБЛИЦИ АКТИВНОСТИ АДВОКАТА И

АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Члан 206.

 

У остваривању права и дужности АК Шапца поред рада и одлучивања у органим АК Шапца, адвокати и адвокатски приправници могу организовати одборе и друге облике рада: стручног усавршавања, посебне заинтересованости за одређене области права и других активности, разматрањем одређених тема и давањем иницијатива надлежним органима АК Шапца, остваривањем сарадње са органим правосуђа и управе на одређеном подручју и др.

 

Члан 207.

 

Адвокати и адвокатски приправници образују секције самоиницијативно и пријављују почетак рада Управном одбору АК Шапца.

Управни одбор АК Шапца прати рад секције и стара се о остваривању услова за њихов рад.

Начин рада секција и поступања са њиховим иницијативама ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора.

Члан 208.

 

Адвокатски приправници могу основати своју секцију ради разматрања питања од значаја за њихов статус, стручно усавршавање и друго.

Иницијативе секције адвокатских приправника разматра Управни одбор АК Шапца.

Члан 209.

 

Стручно усавршавање и размена искуства врши се кроз посебан вид активности радом Адвокатске трибине АК Шапца.

О раду Адвокатске трибине стара се Управни одбор АК Шапца.

ПЕТНАЕСТИ ДЕО

МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Материјално пословање

Члан  210.

АК Шапца финансира се самостално.

Средства АК Шапца су непокретности, инвентар и приходи.

Члан 211.

Материјално пословање АК Шапца врши се на основу годишњег плана прихода и расхода који утврђује Управни одбор АК Шапца најкасније до дана усвајања годишњег рачуна АК Шапца за претходну пословну годину.

Члан  212.

Извори финансирања АК Шапца су:

 1. уписнина у именик адвоката АК Шапца, чију висину одређује Управни одбор АК Србије,
 2. чланарина и други доприноси чију висину утврђују Управни одбор АК Шапца,
 3. износи наплаћених новчаних казни у дисциплинском поступку,
 4. донације,
 5. приход по основу премија осигурања адвоката у случају колективног осигурања адвоката од професионалне одговорности
 6. приход од трошкова полагања адвокатског испита
 7. приход од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава АК Шапца
 8. и други приходи.

Члан  213.

Адвокат је дужан да АК Шапца плаћа чланарину и друге материјалне обавезе.

Одлука АК Шапца о висини дуговања по основу чланарине, висине трошкова уписа и других редовних материјалних обавеза адвоката према АК Шапца, има својство веродостојне исправе у извршном поступку.

Члан  214.

АК Шапца располаже средствима у складу са Законом ,Статутом АК Србије и овим Статутом.

АК Шапца може средства употребити за:

 1. своје редовне активности,
 2. осигурање адвоката од професионалне одговорности,
 3. прибављање имовине и имовинских права;
 4. чланарину  Адвокатској комори Србије;
 5. зараде запослених у стручној служби;
 6. помоћ адвокатима;
 7. хуманитарне сврхе,
 8. друге сврхе у складу са Законом и Статутом.

Члан 215.

Управни одбора АК Шапца, по потреби одређује лица која су, поред председника АК Шапца, овлашћена за потписивање финансијских докумената.

Председник АК Шапца у оквиру расхода за потребе АК Шапца, слободно располаже средствима АК Шапца највише до износа у динарској противвредности 500 евра месечно, по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

ШЕСНАЕСТИ ДЕО

ОПШТИ АКТИ

Члан 216.

Општи акти АК Шапца су:

 1. Статут АК Шапца,
 2. Пословник о раду Скупштине АК Шапца,
 3. Правилник о систематизацији радних места и о раду за стручну службу АК Шапца

Члан 217.

Иницијативу за доношење или измену статута или другог општег акта АК Шапца може поднети сваки адвокат члан АК Шапца. Управни одбор АК Шапца одлучује закључком о прихватању или одбијању иницијативе за измену Статута АК Шапца или другог општег акта АК Шапца и о разлозима за одбијање, обавештава подносиоца иницијативе у року од 30 дана од дана доношења закључка.

Члан 218.

Уколико Управни одбор АК Шапца прихвати иницијативу за измену Статута или другог општег акта АК Шапца, формираће Комисију која ће сачинити нацрт статута или другог општег акта.

Управни одбор АК Шапца утврђује нацрт статута или другог општег акта и доставља га на јавну дискусију адвокатима члановима АК Шапца.

Јавна расправа о нацрту из става 2. овог члана траје 30 дана од дана доношења одлуке Управног одбора АК Шапца о утврђивању нацрта Статута или другог општег акта АК Шапца .

Члан 219.

Након завршетка јавне расправе, Управни одбор АК Шапца утврђује предлог Статута или другог општег акта и предлаже председнику АК Шапца да у року одређеним овим Статутом сазове Скупштину АК Шапца ради одлучивања о предлогу за доношење или измену Статута или другог општег акта АК Шапца.

Управни одбор АК Шапца приликом утврђивања предлога из става 1. овог члана разматра мишљења, примедбе и предлоге из јавне расправе и даје разлоге због чега није усвојио одређене примедбе и предлоге.

Скупштина АК Шапца приликом претреса предлога или измена Статута АК Шапца, а Управни одбор АК Шапца приликом претреса предлога другог општег акта, поступа са писменим и образложеним примедбама и предлозима по процедури прописаној за амандмане, који могу бити достављени најкасније три дана пре дана одржавања Скупштине.

Члан  220.

Скупштина АК Шапца одлуку о усвајању предлога Статута или предлога измена и допуна Статута АК Шапца доноси већином  присутних чланова на Скупштини АК Шапца.

Управни одбор АК Шапца одлуку о усвајању других општих аката доноси већином гласова присутних.

Члан 221.

Најмање једанпут годишње органи АК Шапца састављају и подносе писмене извештаје о свом раду СкупштиниАК Шапца.

Члан  222.

Обавештавање чланства о одржавању седница органа АК Шапца врши се личном доставом писменим путем, истицањем акта о сазиву на информативном паноу, огласној табли или на други начин.

Управни одбор АК Шапца дужан је  да на пригодан начин редовно објављују извештаје (записнике) са својих седница, као и да обавештава о другим битним активностима које су од интереса за професију.

Члан  223.

АК Шапца   може да има презентацију на Интернету.

Библиотека

Члан 224.

AK Шапца  има библиотеку у којој прикупља и чува стручну литературу.

СЕДАМНАЕСТИ ДЕО

ПРАЗНИЦИ И ПРИЗНАЊА

Члан  225.

„Дан Адвокатске коморе Шапцаје 30. септембар, као дан оснивања АК Шапца 1972. године.

АК Шапца има своју славу, „Свети Јустин Филозоф“ , која се прославља 14. јуна.

Члан 226.

АК Шапца поводом дана АК Шапца додељује признања.

Признања су:

-         „Плакета Адвокатске коморе Шапца“ и

-         „Повеља Адвокатске коморе Шапца“.

У знак признања адвокатима за постигнуте изузетне резултате у вршењу адвокатуре, за њен развој као и онима ван адвокатуре, који су својим личним доприносом утицали на развој и напредак адвокатуре додељују се „Плакета Адвокатске коморе Шапца".

"Повеља Адвокатске коморе Шапца", као највише признање АК Шапца додељује се за запажен дугогодишњи рад у адвокатури, у органима Адвокатске коморе Србије и АК Шапца, као и за успешно обављање других друштвених послова у оквиру адвокатуре, професионалних удружења и организација.

Образложени предлог за доделу признања доноси Управни одбор АК Шапца по сопственој иницијативи или на основу образложеног предлога члана АК Шапца.

Управни одбор АК Шапца доноси одлуку о додели признања АК Шапца, и води регистар носилаца признања АК Шапца.

ОСАМНАЕСТИ ДЕО

СТРУЧНА СЛУЖБА АК ШАПЦА

Члан 227.

Стручно административне и помоћне послове за потребе АК Шапца  обавља секретар коморе и потребан број извршилаца-радника.

Због обима и сложености посла, по истеку радног века садашње службенице у седишту АК Шапца, стручно административне послове у седишту АК Шапца обављаће професионални секретар АК Шапца, који мора имати завршен правни факултет и положен правосудни испит.  

Запослени у служби имају сва права утврђена позитивним прописима и одлукама органа АК Шапца

Услови за заснивање радног односу у стручно – административној служби АК Шапца ближе се уређују Правилником о систематизацији радних места у АК Шапца.

ДЕВЕТНАЕСТИ ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 228.

На све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о Адвокатури и Статута АК Србије.

Члан 229.

Прва скупштина по овом Статуту конституисаће се током 2013. године. Право гласа на изборима за представнике у Скупштини АК Шапца имају сви чланови АК Шапца.После конституисања представничке Скупштине АК Шапца, право гласа у њој имају само представници у Скупштини АК Шапца.

Члан 230.

На првој изборној Скупштини, након ступања на снагу овог Статута, на начин предвиђен овим Статутом, биће изабрани председник и потпредседник Адвокатске коморе Шапца. На свим наредним изборним Скупштинама Адвокатске коморе Шапца које се одржавају сваке четвртегодине биће извршен само избор потпредседника АК Шапца.

Дотадашњи потпредседник АК Шапца постаје председник АК Шапца.

Члан  231.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут АК Шапца усвојен на Скупштини АК Шапца одржаној 30. септембра 2006.године.

 

Члан 232.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града

Шапца „ , огласним таблама и информативним паноима АК Шапца у Ваљеву, Лозници и Шапцу.

НАПОМЕНА

Статут Адвокатске коморе Шапца објављен је у Службеном листу Града Шапца и oпштина : Богатић, Владимирци и Коцељева број 30 од 28 новембра 2012.године и ступио је на снагу 06 децембра 2012.године.