Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 24.05.2022.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Број:149/2022

Шабац, дана 24.02.2022. год.

На основу одредаба члана 77. и члана 24. став 1. тачка 6. Статутаадвокатске коморе Шапца, Управни одбор АК Шапца наседници одржаној 24.02.2022. године, а везано за Захтеве за упис у Именик адвоката, донео је :

 

З А К Љ У Ч А К

 

Евидентирајисе захтеви за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1.ПАВЛОВИЋ (Зоран) МИЛОШ,

дипл.правник из Ваљева, Здравка Јовановића 55

- рођен/а 19.09.1989. год. у Новом Саду,

- дипломирао/ла дана 26.11.2014.год. на Факултету за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“ Универзитета Унион у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.06.2021.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана 30.11.2021. у АК Шапца

-адреса канцеларије Вука Караџића 16, Ваљево

-кандидат долази из: приправник код адв. Павловић Јелице из Ваљева,

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 132/22 од 23.02.2022.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 132/2022 од 23.02.2022.

 

2.ГАЈИЋ (Милован) СТАНКО,

дипл.правник из Лознице, Заобилазни пут бб

- рођен/а 04.06.1990. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 18.05.2018. год. на Правном факултету Универзитета Унион у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.01.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 22.02.2022. у АК Шапца

-адреса канцеларије Јована Цвијића 25

-кандидат долази из: приправник код адв.Слободана Миловановића из Лознице,

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 136/22 од 23.02.2022.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 137/2022 од 23.02.2022.

 

3.БОГИЋЕВИЋ (Велимир) АНТОНИНА,

дипл.правник из Лознице, Ђуре Јакшића 12

- рођен/а05.05.1996. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 24.06.2018. год. на Правном факултету УниверзитетаМегатренду Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.09.2021.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 29.12.2021. у АК Шапца

-адреса канцеларије Јована Цвијића бб

-кандидат долази из: приправник код адв. Боровчанин Биљане из Лознице,

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 139/22 од 23.02.2022.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 140/2022 од 23.02.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 04.02.2022. године.

           

Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат