Imenik advokata...

Novosti

JAVNA RASPRAVA-Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta AK Šapca

ADVOКATSКA КOMORA ŠAPCA

Š A B A C

Jove Кursule 7

Telefon 015/354-617

Broj: 773/2023

Šabac, 11.08.2023. god.

 

Upravni odbor Advokatske komore Šapca je na sednici održanoj 11.08.2023. godine na osnovu člana 24. Statuta AК Šapca doneo jednoglasno:

ODLUКU

I     USVAJA SE Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Advokatske komore Šapca koji glasi:

Član 1.

BRIŠE SE Član 230. Statuta AК Šapca „Na prvoj izbornoj Skupštini, nakon stupanja na snagu ovog Statuta, na način predviđen ovim Statutom, biće izabrani predsednik i potpredsednik Advokatske komore Šapca. Na svim narednim izbornim Skupštinama Advokatske komore Šapca koje se održavaju svake četvrte godine biće izvršen samo izbor potpredsednika AК Šapca.

Dotadašnji potpredsednik AК Šapca postaje predsednik AК Šapca.“

Član 2.

U Članu 61. Statuta AК Šapca u stavu 4, brišu se reči „u visini od 30 %“ i zamenjuju se rečima „u visini od 15 %“ u svemu ostalom navedeni stav ostaje nepromenjen.

BRIŠE SE Stav peti istoga člana koji glasi „Osnovicu za obračun iz prethodnog stava utvrđuje Upravni odbor AК Šapca svojom odlukom dva puta godišnje i to početkom januara i početkom jula svake godine a po potrebi i češće u slučaju znatnih promena cena goriva.“

Član 3.

Ove izmene i dopune Statuta AК Šapca stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja odluke u Sl. listu grada Šapca.

II     OTVARA SE javna rasprava u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove odluke

 

Pozivaju se članovi Advokatske komore Šapca da eventualne primedbe i predloge na predlog odlukeo o izmenama i dopunama Statuta AK Šapca  dostave u pismenom obliku, zaključno sa 11.09.2023. godine, na adresu Advokatske komore Šapca, Jove Кursule 7, Šabac, ili na e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , skeniran tekst  sa pečatom i potpisom advokata.

          

 

PREDSEDNIК

 AК ŠAPCA

Miloš Mandić, advokat