Imenik advokata...

Novosti

Baner

Polaganje advokatskog ispita

Polaganje advokatskog ispita je obavezno za sve kandidate pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata AK Šapca.

Advokatski ispit se sastoji iz provere znanja Zakona o advokaturi, Statuta AK Srbije , Statuta AK Šapca, Kodeksa profesionalne etike advokata, advokatske tarife, kao i poznavanje međunarodnih propisa koji se odnose na advokatsku profesiju.

Zahtevi za polaganje advokatskog ispita podnose se do 15-og u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit. U zahtevu obavezno navesti podatke o kretanju pripravnickog staza. 

ZAHTEV MOŽETE PREUZETI OVDE

Uz zahtev kandidat dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje ispita i to:

1. Overenu fotokopiju diplome pravnog fakulteta ili uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu, ne stariju od 3 meseca;

2. Overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, ne stariju od 3 meseca;

3. Кopiju lične karte;

4. Potvrda o uplati propisane naknade za polaganje ispita i administrativne takse;

5. Izjava kandidata da nije polagao advokatski ispit u nekoj drugoj Komori

Advokatski ispit se može polagati svakog meseca i polaže se u prostorijama AK Šapca.

Kandidat koji nije položio advokatski ispit stiče pravo na ponovno polaganje po proteku roka od 60 dana od neuspelog polaganja.

Visina naknade za polaganje ispita iznosi 15.600,00 dinara, a za naknadno polaganje 5.850,00.

Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Šapca broj 160-17918-60, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 330,00 dinara

- Broj žiro računa za uplatu Republičke administrativne takse je 840-742221843-57.

- Broj modela za uplatu administrativne takse je uvek 97,

- Poziv na broj razlikuje se u zavisnosti od opštine gde se uplaćuje – videti tabelu poziva na broj:

ŠABAC

92-099

VALJEVO

68-107

Bogatić

26-024

Lajkovac

30-055

Vladimirci

53-112

Ljig

12-061

Koceljeva

57-046

Mionica

85-069

Krupanj

42-051

Osečina

64-076

Loznica

18-059

Ub

74-105

Ljubovija

09-062

   

Mali Zvornik

97-065

   

 PRAVILNIK O POLAGANJU ADVOKATSKOG ISPITA  PREUZMITE OVDE --> PDF-atesti-i-sertifikati