Imenik advokata...

Novosti

Baner

Upis

 
1.ODLUKU O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA OSLOBADJANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA AK ŠAPCA PREUZMITE O V D E 
 
1.ODLUKU O TROŠKOVIMA UPISA I NAKNADAMA  MOŽETE PREUZETI O V D E 
 
2.IZMENU ODLUKE O TROŠKOVIMA UPISA MOŽETE PREUZETI O V D E 
 
DOKUMENTA ZA UPIS

UPIS U IMENIK ADVOKATA

Zahtev za upis u Imenik advokata podnosi se u pismenoj formi Upravnom odboru advokatske komore na čijoj teritoriji  je buduće  sedište kancelarije podnosioca zahteva. U zahtevu se navode kraći autobiografski podaci, podaci o kretanju u službi (ako je lice bilo ranije zaposleno) i adresa sedišta buduće advokatske kancelarije.

Uz zahtev se prilaže:
01. uverenje o državljanstvu
02. diploma pravnog fakulteta ili uverenje (overena kopija)
03. uverenje o položenom pravosudnom ispitu (overena kopija)
04. uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
05. uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban
06. lekarsko uverenje o opštoj lekarskoj sposobnosti

07. Izvod iz kaznene evidencije

08. kopija lčne karte
09. potvrda da je kandidat raskinuo radni odnos ili izjava da će raskinuti radni odnos do trenutka polaganja zakletve

10. potvrda PIO fonda o prijavama i odjavama sa osiguranja

11. potvrda o polozenom advokatskom ispitu
12. izjava da  kandidat nema drugu registrovanu samostalnu delatnost

13. dve fotografije

14. popunjen Upitnik ( Upitnik možete preuzeti OVDE)

UPIS U IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika podnosi se u pismenoj formi Upravnom odboru advokatske komore.

Uz zahtev se prilaže:
01. uverenje o državljanstvu
02. diploma pravnog fakulteta ili uverenje (overena kopija)
03. uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
04. uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban
05. lekarsko uverenje o opštoj lekarskoj sposobnosti
06.potvrda od nac.službe za zapošljavanje da kandidat nije u radnom odnosu
07.potvrda od Agenc.za privredne registre
08.izvod iz kaznene evidencije
09.izvod iz mat.knjige rođenih
10.kopija licne karte
11. dve  fotografije i kopija legitimacije principala
12. ugovor o radu sa advokatom
13.potvrda  PIO fonda (o prijavama i odjavama sa osiuranja)
14.kopija legitimacije principala
15.popunjen upitnik za pripravnike( Upitnik preuzmite OVDE )